995/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Lag om geologiska forskningscentralen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För geologiska undersökningar finns en geologisk forskningscentral som är underställd handels- och industriministeriet.

2 §

Geologiska forskningscentralen åligger att i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning bedriva geologiska, geofysikaliska och geokemiska undersökningar samt handha därtill anslutna uppgifter.

3 §

Vid geologiska forskningscentralen kan finnas överdirektörs-, forskningsdirektörs-, avdelningschefs-, förvaltningsdirektörs-, forskningsprofessors-, statsgeologs-, statsgeofysiker-, statsgeokemist-, byråchefs-, geolog-, kemist- och bibliotekarietjänster samt arbetsledar-, slipteknikers-, laboratoriemästar-, registrators-, preparators-, huvudkartritar-, bokförar-, kartritar-, äldre vaktmästar-, byråbiträdes- och maskinskrivarbefattningar. överdirektörs-, forskningsdirektörs- och forskningsprofessorstjänsterna kan vara tjänster med avtalslön.

Vid forskningscentralen kan inom ramen för statsförslaget även rinnas extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §

Geologiska forskningscentralen kan inom sitt verksamhetsområde inom ramen för statsförslaget ingå avtal om samarbete med samfund, stiftelser och enskilda personer.

5 §

Geologiska forskningscentralen har rätt att uppbära avgifter för sådana utredningar, undersökningar och andra tjänster som den utfört på begäran. Vid bestämmandet av dessa avgifter skall iakttas vad som är stadgat i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

6 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Genom den upphävs lagen den 21 december 1961 om geologiska forskningsanstalten (559/61) jämte däri senare företagna ändringar.

Vad som annorstädes är stadgat eller bestämt om geologiska forskningsanstalten gäller, sedan denna lag har trätt i kraft, på motsvarande sätt geologiska forskningscentralen.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 126/83
Ekonomiutsk. bet. 10/83
Stora utsk. bet. 89/83

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.