971/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen

På föredragning av försvarsministern

upphävs 46 § 2 mom. förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av vämpliktslagen (63/51) samt

ändras 45 och 84 §§ som följer:

45 §

Om värnpliktig, som utan laga förfall uteblivit från uppbåd eller från särskild besiktning, sedermera befinns duglig till tjänst, skall han förståndigas att inträda i tjänst på närmaste allmänna inställelsedag. Förefinns likväl anledning att befara att den värnpliktige inte skulle komma att efterkomma sådant förständigande, skall han av polisen genast inställas till tjänstgöring.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller i tillämpliga delar även värnpliktiga som avses i 41 § värnpliktslagen.

84 §

Den som ej iakttar bestämmelserna rörande kontroll eller som underlåter att göra i 75 § stadgad anmälan skall för överträdelse av kontrollbestämmelserna dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader. Till samma straff skall den dömas som utan laga förfall uteblivit från kontrollmöte eller som underlåtit att besvara i 83 § 1 mom. avsedd förfrågan.

Den vars militärpass eller i denna förordning avsedda intyg eller förständigande har skadats eller förkommit skall för ovan i 1 mom. nämnt brott dömas till böter, om han ej förmår göra troligt att han inte själv varit vållande till att passet, intyget eller förständigandet skadats eller förkommit.

Väckande av åtal för ovan- i denna paragraf stadgade brott ankommer på allmän åklagare. Åtalet skall väckas vid allmän underrätt inom kontrollkretsen eller, om värnpliktig står under militärdistrikts omedelbara kontroll, vid underrätten på förläggningsorten för militärdistriktets stab.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Veikko Pihiajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.