969/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Militär disciplinförordning

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 52 § militära disciplinlagen av den 25 mars 1983 (331/83):

1 kap.

Förundersökning

1 §

Då brott som avses i militära disciplinlagen (331/83) har uppdagats eller då det finns grundat skäl att befara att sådant brott begåtts, skall inom vederbörande trupp utan dröjsmål vidtagas åtgärder för utredande av brottet, om ej saken på grund av att den är obetydlig kan lämnas därhän eller att bero vid anmärkning. Verkställandet av förundersökning ombesörjs av den disciplinäre förmannen för den trupp eller inrättning, inom vilken brottet är begånget eller inom vilken den för brottet misstänkte tjänstgör. Verkställandet av förundersökning kan vid behov ombesörjas även av högre disciplinär förman eller av huvudstaben.

Till den som utför undersökning skall förordnas en inom försvarsmakten tjänstgörande person som såvitt möjligt skall vara förtrogen med brottsundersökning. Då sakens natur det kräver, kan undersökningen utföras även av polisen eller av en särskild undersökningsnämnd.

Har högre förman fått kännedom om att lägre förman inte har skridit till åtgärder med anledning av brott, skall han, om sakens natur det kräver, förordna att förundersökning skall utföras eller själv upptaga saken till behandling.

2 §

Vid förundersökning skall införskaffas för sakens avgörande behövligt material om brottet, om den för brottet misstänktes skuld, om den genom brottet åsamkade skadan och om andra på saken inverkande omständigheter. Över undersökningen skall upprättas ett protokoll (förundersökningsprotokoll).

Vid förundersökningen skall den för brottet misstänkte och målsägare höras. De förhör och övriga åtgärder som part begärt skall verkställas i mån av möjlighet, om de kan inverka på saken. Innan förhör inleds skall för den som förhörs uppges i vilken sak och i vilken egenskap han hörs.

Förhör skall försiggå i vittnes närvaro. Förhörsberättelsen skall läsas upp för den förhörde eller ges till honom för granskning. De rättelser som den förhörde gjort med anledning av sin berättelse skall antecknas i ett protokoll (förhörsprotokoll).

3 §

Då den som misstänks för förseelse erkänt sig skyldig, är det ej nödvändigt att upprätta förundersökningsprotokoll, om för gärningen inte påförs strängare påföljd än disciplinär tillrättavisning. Vid undersökningen skall även i detta fall i tillämpliga delar iakttagas stadgandena i 2 §.

2 kap.

Befogenhet

4 §

Disciplinär förman får inte handlägga ärende, om brottet har riktats mot honom personligen eller om han står i sådant förhållande till ärendet eller part att hans opartiskhet kan därav äventyras.

5 §

Förman, vars befälsrätt någon har blivit underställd endast tillfälligt för utförande av ett särskilt tjänstgöringsuppdrag, har ej disiplinär befogenhet gentemot den sistnämnde. Förmannen skall likväl ombesörja att förundersökning verkställs och inrapportera brottet till den för brottet misstänktes disciplinäre förman.

Har den för brottet misstänkte innan det disciplinära ärendet avgjorts underställts annan disciplinär förman, skall handläggningen av ärendet hänskjutas till denne förman.

Ärende angående brott kan hänskjutas till högre disciplinär förman för handläggning, om de i samma brott delaktiga är underkastade skilda disciplinära förmäns straffbefogenhet. Då brott blivit begånget i högre disciplinär förmans närvaro, kan denne förbehålla sig bestraffningsrätten i saken.

6 §

Den som inte har fyllt 15 år får inte straffas eller tillrättavisas i disciplinärt förfarande.

3 kap.

Avgörande av disciplinärt ärende

7 §

Den för brott misstänkte och målsäganden skall på deras begäran, innan det disciplinära ärendet avgörs, beredas tillfälle att taga del av förundersökningsprotokollet och övrigt material som hopbragts vid undersökningen samt att avge förklaring i anledning härav. Disciplinärt ärende kan dock avgöras genast, om upprätthållandet eller återställandet av disciplinen, ordningen eller säkerheten skulle äventyras på grund av en utdragen behandling av ärendet.

Då i ärendet inhämtats utlåtande av militärjurist, skall utlåtandet bifogas eller anteckning därom göras i handlingarna.

8 §

I disciplinärt ärende skall avfattas skriftligt beslut.

Av beslutet skall framgå:

1) erforderliga personuppgifter;

2) brottet samt tidpunkten och platsen för brottet;

3) den disciplinära påföljdens art och mått samt eventuellt avdrag från påföljden;

4) de tillämpade lagrummen;

5) de grunder och övriga omständigheter som väsentligt inverkat på den påförda påföljden; samt

6) datum för beslutet och den disciplinära förman som handlagt ärendet.

9 §

Beslut skall i avskrift delges den bestraffade eller tillrättavisade samt, på begäran, målsägande. På avskriften skall antecknas den tidpunkt då avskriften givits åt den bestraffade eller tillrättavisade. I den avskrift av beslutet som ges åt den bestraffade skall ingå anvisning om på vilket sätt han kan bringa beslutet att prövas av högre disciplinär förman.

Har den för brottet misstänkte vid diciplinärt förfarande konstaterats vara oskyldig eller har disciplinär påföljd inte påförts på grund av att gärningen är obetydlig, skall vederbörande härom utan dröjsmål bevisligen underrättas. Har i ärendet upprättats förundersökningsprotokoll skall däri dessutom göras anteckning om avgörandet.

4 kap.

Registrering av disciplinstraff och disciplinär tillrättavisning

10 §

Straff som ådömts i mål, vilka handlagts såsom militära rättegångsärenden vid domstol, samt disciplinstraff som påförts i disciplinärt förfarande antecknas i ett straffkartotek.

Över disciplinära tillrättavisningar förs ett tillrättavisningskartotek.

11 §

Straffkartotek och tillrättavisningskartotek förs:

1) i grundenhet och motsvarande trupp eller inrättning över dem som tjänstgör vid den i enlighet med värnpliktslagen (452/50);

2) i truppavdelning och motsvarande trupp eller inrättning över vid den tjänstgörande andra än i 1 punkten avsedda personer, med undantag för kommendören för truppavdelningen och person i motsvarande tjänsteställning; samt

3) i huvdstaben över vid den tjänstgörande personer samt dessutom särskilt för sig över kommendörer för truppavdelningar och personer i motsvarande eller högre tjänsteställning än dessa.

12 §

I straffkartoteket skall, utöver de omständigheter som nämnts i 8 §, införas:

1) domstolen eller den disciplinäre förman som påfört straffet;

2) tidpunkten då avskrift av beslutet givits åt parten;

3) anteckning om sökande av ändring eller anhållan - om granskning samt om beslut som fattats med anledning av dessa;

4) granskningsanteckningar och åtgärder som föranletts av tillsynen över det disciplinära förfarandet eller av klagomål; samt

5) uppgifter om straffets verkställighet.

13 §

Vad i 12 § är stadgat om anteckningarna i straffkartotek gäller även i tillämpliga delar anteckningarna i tillrättavisningskartotek.

14 §

Anteckning avlägsnas ur straffkartotek och ur tillrättavisningskartotek efter förloppet av fem år från det att påföljden ådömdes eller påfördes, om vederbörande inte under nämnda tid blivit bestraffad genom domstols utslag eller i disciplinär väg.

15 §

Närmare anvisningar om anmälningar som skall göras om disciplinära påföljder samt om hur straffkartotek och tillrättavisningskartotek skall föras meddelas av huvudstaben.

5 kap.

Förfarandet vid anhållan om granskning

16 §

Anhållan om granskning skall göras skriftligen med uppgivande av grunderna för anhållan. Till anhållan skall fogas en utredning beträffande det beslut som anhållan om granskning gäller. Till anhållan kan fogas skriftliga utredningar. Anhållan om granskning skall undertecknas.

Förman skall se till att vederbörande inte på grund av tjänstgöring eller på grund av att han är anhållen eller undergår arreststraff hindras från att anlita biträde för uppgörande av anhållan om granskning.

17 §

Anhållan om granskning skall inom stadgad tid tillställas den disciplinäre förman som avgör ärendet eller vederbörande chef för grundenheten eller dennes direkte förman. Anhållan om granskning får tillställas även grundenhetens fältväbel, vederbörande stab eller truppavdelningens jourhavande.

Tjänstgör den som har anhållit om granskning i trupp, som är avskild från hans enhet, eller ombord på fartyg till sjöss, får han tillställa anhållan om granskning truppens eller fartygets befälhavare.

Den som är anhållen eller undergår arreststraff får tillställa anhållan om granskning även chefen för högvakten eller för annat förvaringsställe.

18 §

Har anhållan om granskning tillställts annan myndighet än disciplinär förman som avgör ärendet, skall mottagaren av anhållan på densamma anteckna den tidpunkt då anhållan inkommit och ofördröjligen tillställa anhållan den som avgör ärendet.

19 §

Disciplinär förman som avgör anhållan om granskning skall, innan beslut fattas göra sig förtrogen med de handlingar som hopbragts i det disciplinära ärende som insänts för granskning och vid behov införskaffa utlåtande av den disciplinäre förman som påfört straffet.

20 §

Beslut skall i avskrift delges vederbörande och den disciplinäre förman, som tidigare handlagt ärendet. Anmälningar som avses i denna förordning ombesörjs av den disciplinäre förman som tidigare handlagt ärendet.

6 kap.

Allmänna stadganden om verkställigheten

21 §

Verkställigheten av disciplinstraff och disciplinär tillrättavisning ombesörjs av chefen för den grundenhet, vid vilken den bestraffade eller tillrättavisade tjänstgör, eller av annan närmaste disciplinär förman. Vid truppavdelning kan en särskild person förordnas till förman som drar försorg om verkställigheten.

I högvakt eller annorstädes inom försvarsmakten ankommer sammanräkningen av arreststraff på förman som avses i 1 mom. Den bestraffade skall på begäran ges intyg över hur sammanräkningen har utförts.

22 §

Verkställighetshandling beträffande straff eller tillrättavisning, som påförts i disciplinärt förfarande, utgörs av en avskrift av det beslut som fattats i det disciplinära ärendet.

Ankommer verkställigheten av arreststraff, varning eller disciplinär tillrättavisning inte på den disciplinäre förman som påfört påföljden, skall denne utan dröjsmål i och för verkställigheten tillställa avskrift av beslutet den förman som drar försorg om verkställigheten.

Avskrift av i disciplinärt förfarande fattat beslut, genom vilket disciplinbot påförts, skall sändas till länsstyrelsen i det län, inom vars område truppavdelningen är förlagd. Avskriften får inte sändas förrän den tid som utsatts för anhållan om granskning har löpt ut eller, om sådan anhållan har gjorts, inte förrän det ärende som avses i anhållan har avgjorts slutgiltigt.

Vad i denna paragraf är stadgat om disciplinbot gäller i tillämpliga delar även avgift som avses i 44 § 2 mom. militära disciplinlagen.

23 §

Då underrätt eller hovrätt har ådömt disciplinstraff antecknas i distributionsanvisningen för det meddelande om utslag, som sänds till justitieministeriet, att den avskrift av meddelandet som utgör verkställighetshandling skall tillställas kommendör som avses i 13 § militära rättegångslagen (326/83). I mål, som avgjorts i första instans av hovrätt, skall i distributionsanvisningen antecknas att verkställighetshandlingen tillställs huvudstaben. Avskrift av utslag, vilken utgör verkställighetshandling beträffande högsta domstolens utslag, skall sändas direkt till nämnda kommendör eller, om utslaget gäller mål som handläggs i första instans av hovrätt, till huvudstaben.

Berör i 1 mom. avsedd verkställighetshandling disciplinbot, skall i 1 mom. avsedd militärmyndighet sända den till länsstyrelsen i det län, inom vilket domstolen har sin ordinarie sammanträdesplats.

24 §

Har arrest eller varning ådömts genom domstols utslag, skall kommendören för truppavdelningen, efter att ha införskaffat utredning om utslagets verkställbarhet, sända verkställighetshandlingen till ovan i 21 § 1 mom. avsedd förman, som har att dra försorg om verkställigheten. Skall samtidigt med arreststraff verkställas ovillkorligt fängelsestraff, skall den dömde befordras till allmän straffanstalt att undergå sina straff på det sätt som angående verkställighet av fängelsestraff är stadgat.

Vill den som ådömts eller påförts arreststraff börja avtjäna sitt straff, fastän tiden för missnöjesanmälan eller besvär eller för anhållan om granskning inte ännu löpt ut, skall han göra skriftlig anmälan därom hos ovan i 21 § 1 mom. avsedd, för verkställigheten ansvarig förman. Anmälan om dylikt samtycke till verkställighet kan beträffande arreststraff som påförts i disciplinärt förfarande utgöras även av en anteckning i avskriften av det straffkort som utgör verkställighetshandling. Om medgivande till verkställighet av arrest som ådömts av domstol skall kommendören för truppavdelningen meddela den domstol som avgjort ärendet.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat om kommendör för truppavdelning gäller i tillämpliga delar huvudstaben, då målet i första instans avgjorts av hovrätt.

25 §

Vid verkställighet av disciplinbot i utmätningsväg samt i fråga om bokföring och redovisning beträffande verkställighetsärenden skall i tillämpliga delar följas stadgandena i 2, 4 och 5 kap. förordningen om verkställighet av bötesstraff (321/69).

26 §

Verkställigheten av straff och av disciplinär tillrättavisning, som har påförts i disciplinär väg, får inte påbörjas och verkställigheten inte fortgå, om åtal mot den bestraffade eller tillrättavisade väcks på grund av samma eller därmed förknippat brott. Om väckandet av sådant åtal skall utan dröjsmål anmälas till den förman som har att dra försorg om verkställigheten.

7 kap.

Verkställighet av disciplinstraff

27 §

Arreststraff verkställs i högvakt eller i annan vakt i enrum. Av särskilda skäl kan i samma rum hållas flera personer som undergår arreststraff.

Arreststraff, som av särskilt skäl inte kan verkställas i högvakt eller i annan vakt, verkställs i ett för ändamålet lämpligt, bevakat rum eller tält eller i bevakad hytt eller på annan motsvarande plats.

Inledandet av verkställigheten av arreststraff skall framskjutas eller undergåendet därav på ovan i 1 eller 2 mom. avsedd plats avbrytas, om den bestraffades hälsotillstånd det påkallar. Av särskilda skäl kan så förfaras även eljest. Beslut härom fattas av kommendören för truppavdelningen.

28 §

Kommendören för truppavdelning kan förordna att arreststraff helt eller delvis skall avtjänas med tjänstgöringsskyldighet, om detta är motiverat med hänsyn till den bestraffades hälsotillstånd eller till tjänstgöringen eller av annat särskilt skäl.

Har arrest ådömts eller påförts för längre tid än femton dygn, skall den del av straffet som överstiger sagda tid verkställas med tjänstgöringsskyldighet, såframt inte kommendören för truppavdelningen på grund av tjänstgöringsförhållandena eller av annat särskilt skäl annorlunda förordnar.

Arrest får inte verkställas utan tjänstgöringsskyldighet i en följd för mer än åtta dygn åt gången.

Då arreststraff verkställs med tjänstgöringsskyldighet, skall den som undergår arreststraff i mån av möjlighet fullgöra tjänstgöringen i uppgifter som motsvarar hans egen enhets tjänstgöringsprogram eller tjänstgöringsprogrammet på annan ordinarie tjänstgöringsplats.

Den som undergår arreststraff kan vid behov förordnas att utföra kortvarigt lämpligt arbete på den plats, där straffet verkställs eller i dess omedelbara närhet.

29 §

Ett arrestdygn omfattar tjugofyra timmar, räknat från verkställighetens inledande.

Har den som undergår arreststraff utan tillstånd avlägsnat sig från arresten, räknas tiden från ingången av det arrestdygn, under vilket han avlägsnade sig, till utgången av det arrestdygn, under vilket han återvänt för att undergå arrest, inte såsom hans strafftid.

30 §

Såsom strafftid räknas den tid, under vilken den som undergår arreststraff är intagen på sjukhus för vård, om inte kommendören för truppavdelningen bestämmer annorlunda på den grund att den bestraffade själv uppsåtligen har orsakat vårdbehovet.

Kommendören för truppavdelningen kan bevilja den som undergår arreststraff permission för besök hos nära anhörig som är svårt sjuk eller för bevistande av nära anhörigs begravning eller av annat särskilt tvingande personligt skäl. Permissionstiden räknas därvid inte såsom strafftid.

Avbryts verkställigheten av arreststraff på grund av att den som avtjänar straffet kallas för att vittna eller höras vid domstol eller föranledes avbrottet av annan, av denne oberoende orsak, räknas tiden för avbrottet såsom strafftid.

31 §

Föreskrifter om undergående av arreststraff och om förvarande av person i högvakt samt om den interna ordningen i högvakt utfärdas av försvarsministeriet.

32 §

Den som har påförts disciplinbot skall beredas tillfälle att omedelbart betala det penningbelopp som enligt beslutet skall erläggas. I detta syfte skall han, förutom den i 9 § avsedda avskriften av beslutet, erhålla ett postgiroinbetalningskort, på vilket skall göras för erläggandet av disciplinboten eforderliga anteckningar om disciplinbotens belopp och sättet för betalningen av det.

33 §

Varning verkställes genom kungörelse i dagorder i den trupp, där den bestraffade tjänstgör eller senast har tjänstgjort, dock beträffande kommendör för truppavdelning och motsvarande samt den som är i högre tjänsteställning än dessa i huvudstabens dagorder.

8 kap.

Verkställighet av disciplinär tillrättavisning

34 §

Under tiden för utegångsförbud får inte den tillrättavisade utan lov av den förman som svarar för verkställigheten avlägsna sig från det kasern-, inkvarterings- eller motsvarande område, som av kommendören för truppavdelningen bestämts såsom utegångsförbudsområde.

35 §

Såsom extratjänst åläggs arbete eller enligt turlista återkommande eller annan tjänstgöring.

Åläggs såsom extratjänst arbete eller andra än enligt turlista återkommande tjänstgöringsuppgifter, får en gångs extratjänst inte vara en längre tid än två timmar per dag.

Extratjänst får inte verkställas så, att den genom överansträngning eller av annan orsak skulle kunna skada den tillrättavisades hälsa eller i väsentlig mån inverka menligt på hans fullgörande av tjänstgöringsuppgifterna.

36 §

Anmärkning är enskild och tilldelas den tillrättavisade skriftligen.

37 §

Påbörjandet av verkställigheten av disciplinär tillrättavisning kan framskjutas eller dess undergående avbrytas med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 27 § är stadgat om arreststraff.

9 kap.

Tillsyn över det disciplinära förfarandet

38 §

Kommendören för truppavdelning skall minst kvartalsvis granska de disciplinära påföljder som påförts av honom underställda disciplinära förmän.

39 §

Kommendören för militärlän och motsvarande disciplinär förman skall, biträdd av militärjuristen, granska underlydande truppers och inrättningars straff- och tillrättavisningskartotek minst en gång om året.

Huvudstaben utför eller låter utföra granskningar av straff- och tillrättavisningskartotek vid behov.

40 §

Förman som utövar tillsyn över disciplinärt förfarande får inte med stöd av 38 § 2 mom. militära disciplinlagen upphäva eller ändra beslut som fattats i disciplinärt ärende, om längre tid än två år har förflutit sedan beslutet fattades, såvida inte särskilt vägande skäl det kräver.

Har förman som utövar tillsyn över disciplinärt förfarande ändrat beslut, som i disciplinärt ärende fattats av lägre förman, eller upphävt det, skall i ärendet förfaras på det sätt som är stadgat i 20 §.

41 §

Närmare anvisningar om granskningar som ansluter sig till tillsynen över disciplinärt förfarande utfärdas av huvudstaben.

10 kap.

Klagomål

42 §

Klagomål anförs skriftligen hos den kommendör för truppavdelning som den underlyder, vars åtgärd klagomålet gäller. Gäller klagomål kommendören för truppavdelning eller myndighet som står över honom, anförs klagomålet hos närmaste högre myndighet.

Klagomål får inte anföras gemensamt med annan.

Klagoskriften kan tillställas direkt eller tjänstevägen den myndighet, till vilken den är riktad.

43 §

Klagomål skall handläggas utan dröjsmål. Om undersökning i saken är påkallad, skall i tillämpliga delar iakttagas vad som är stadgat om förundersökning i disciplinärt ärende. Den mot vilken klagomål riktar sig skall beredas tillfälle att avge förklaring.

44 §

Med anledning av klagomål skall avfattas ett skriftligt beslut, vari skall utredas de omständigheter som har framkommit vid sakens behandling och uppges vilka åtgärder saken föranleder. Beslutet skall delges den som anfört klagomålet och den som klagomålet riktar sig mot.

45 §

Beslut som fattats i disciplinärt förfarande får på grund av klagomål ändras endast under de förutsättningar som är nämnda i 37 § 1 mom. militära disciplinlagen. Härvid skall i tillämpliga delar iakttagas vad som är stadgat ovan i 40 §. Förman som handlägger klagomål får förordna att verkställigheten av disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning skall framskjutas eller avbrytas.

46 §

Vad som är stadgat i detta kapitel gäller inte klagomål hos justitiekanslern i statsrådet eller hos riksdagens justitieombudsman.

11 kap.

Kompletterande stadganden

47 §

Om gripande, anhållande och häktning av person som lyder under militära disciplinlagen samt frigivande av sådan person skall utan dröjsmål anmälas till den chef för grundenhet eller annan förman som den gripne, anhållne eller häktade underlyder.

48 §

Föremål som tagits i beslag i militärt rättegångsärende kan, så länge beslaget gäller, förvaras i den militärmyndighets besittning som verkställt beslaget.

49 § Oöppnat kärl med alkoholdryck, som förman med stöd av 27 § militära disciplinlagen omhändertagit, skall militärmyndighet taga i förvar, om alkoholdrycken är lagligen tillverkad eller importerad. Väcks inte åtal vid domstol, skall den omhändertagna och förvarade drycken överlåtas till ägaren vid lämplig tidpunkt, dock senast vid hemförlovningen eller annat befriande från tjänstgöring, om alkoholdryckens ägare enligt lag har rätt att inneha det. I annat fall skall kommendören för truppavdelningen förordna att alkoholdrycken förstörs.

Alkoholdryck, som är i öppet kärl eller som har tillverkats eller importerats olagligen, kan genast förstöras bevisligen.

Vid visitation och rannsakan påträffad narkotika skall överlämnas till polismyndighet. Samtidigt skall till polisen göras anmälan om den som innehaft narkotikan.

50 §

Vad som är stadgat i denna förordning om uppgifter och befogenheter för huvudstabens och försvarsmaktens övriga delars vidkommande äger för gränsbevakningsväsendets del tillämpning på dess stab och dess övriga motsvarande delar.

51 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av försvarsministeriet.

52 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Veikko Pihiajamäkt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.