967/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Förordning angående ändring av 2 och 73 §§ förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern ändras 2 § 2 mom. och 73 § förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69),

av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 21 december 1979 (932/79), som följer:

2 §

Skall besvärstiden räknas från delfåendet av beslut, skall härom och om delgivningsdagen göras anteckning i saköreslängden eller meddelandet om utslag.


73 §

Angående verkställighet av beslut i ärende som rör tullförbrytelse gäller ytterligare vad därom är stadgat särskilt.

På verkställighet av disciplinbot som ådömts eller förelagts krigsman tillämpas stadgandena i 2, 4 och 5 kap. av denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.