966/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75) 1 § 2 mom., 2 § 3 och 4 mom., 3 § 3 och 4 mom., 4 §, 5 § 3 mom., 8 § 3 mom. och 19 §,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. och 19 § sådana de lyder i förordning av den 12 december 1975 (937/75), 2 § 3 och 4 mom. och 3 § 3 mom. i förordning av den 3 december 1976 (946/76), 3 § 4 mom. i förordning av den 21 december 1979 (931/79) och 4 § i förordning av den 30 maj 1980 (389/80), samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till 10 § ett nytt 2 mom., till 11 § ett nytt 3 mom. och till 14 § ett nytt 3 mom., som följer:

1 §

För påföljd som nämnts i 1 mom. och ådömts i militärt rättegångsmål skall, om inte den dömde är häktad i målet, i distributionsanvisningen antecknas att verkställighetshandlingen skall tillställas den kommendör för truppavdelning som avses i 13 § militära rättegångslagen (326/83). I sådant mål som hovrätt handlagt i första instans skall i distributionsanvisningen antecknas att verkställighetshandlingen skall tillställas huvudstaben.

Vattendomstol skall för verkställigheten av fängelsestraff föra strafflängd. Straff längden, i vilken skall antecknas för verkställigheten erforderliga uppgifter, förs på en blankett, för vilken justitieministeriet fastställt formulär.

2 §

Justitieministeriet skall i enlighet med distributionsanvisningen för meddelande om utslag tillställa verkställighetshandlingen jämte eventuella bilagor länsstyrelsen. Verkställighetshandlingen i militärt rättegångsmål skall dock i fall som avses i 1 § 2 mom. tillställas den däri nämnda militärmyndigheten.

Vattendomstol skall inom den i 1 mom. stadgade tiden tillställa länsstyrelsen i det län, inom vilket vattendomstolen har sin ordinarie sammanträdesplats, utdrag ur strafflängden (verkställighetshandling), särskilt för sig beträffande envar som är antecknad i strafflängden.

3 §

Verkställighetshandlingen tillställs länsstyrelsen i det län, inom vilket underrätten har sin ordinarie sammanträdesplats, eller, om saken har handlagts i första instans av hovrätt, länsstyrelsen i det län, inom vilket hovrätten är förlagd. Verkställighetshandling i militärt rättegångsmål skall, om den dömde inte på grund av saken är häktad, dock tillställas den militärmyndighet som nämns i 1 § 2 mom.

Då högsta domstolen med stöd av 30 kap. 23 § rättegångsbalken förordnar att hovrätts utslag, som innefattar avgörande som avses 1 § 1 mom., tills vidare ej skall gå i verkställighet eller att verkställigheten av utslaget inte skall fortgå, skall den omedelbart anmäla härom till justitieministeriet. Justitieministeriet skall omedelbart sända meddelande om förbud mot eller avbrytande av verkställigheten till den i 3 mom. nämnda myndighet, som verkställighetshandlingen tillställts.

4 §

Är den dömde häktad i målet, skall länsstyrelsen omedelbart tillställa verkställighetshandlingen direktören för den straffanstalt där den dömde hålls häktad. I annat fall skall länsstyrelsen, sedan den införskaffat utredning om att utslaget är verkställbart, tillsända verkställighetshandlingen magistraten eller länsmannen på den dömdes boningsort. Magistrat kan överföra verkställighetsuppdraget på stadsfogde. Avtjänar den dömde annat straff i straffanstalt eller är han häktad i ett annat mål, får verkställighetshandlingen tillställas direktören för vederbörande straffanstalt.

Efter att av justitieministeriet ha mottagit meddelande angående förordnande av högsta domstolen om förbud mot eller avbrytande av verkställigheten av hovrätts utslag, skall länsstyrelsen omedelbart anmäla härom till direktören för den straffanstalt eller till den magistrat eller länsman som verkställighetshandlingen tillställts.

Kommendören för truppavdelning samt huvudstaben skall, efter att ha erhållit verkställighetshandlingen i militärt rättegångsmål, ombesörja de i 1 mom. nämnda uppgifter, som rör verkställigheten av straffet. Angående kommendörens och huvudstabens uppgifter gäller i tillämpliga delar ytterligare vad som i 2 mom. är stadgat om länsstyrelses samt i 8― 11 och 13 §§ om magistrats och länsmans uppgifter. Samtidigt med fängelsestraff skall verkställas de arreststraff, vilka gäller den dömde och vilkas verkställighet inte ännu påbörjats. Om den dömde inte längre tjänstgör inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, skall kommendören eller huvudstaben tillställa verkställighetshandlingarna den i 1 § 1 mom. avsedda länsstyrelsen, vilken skall ombesörja att verkställigheten av straffet slutförs.

5 §

Skall fånge samtidigt avtjäna flera fängelsestraff, vilka skall sammanräknas, skall han på begäran erhålla skriftligt meddelande om hur sammanräkningen verkställts. Om den dömde samtidigt avtjänat förvandlingsstraff för böter eller arrest, skall han ges särskilt intyg därom.

8 §

Då dömd, som inte hålls häktad, blivit intagen i straffanstalt, skall direktören underrätta länsstyrelsen eller kommendören för truppavdelningen eller huvudstaben om dagen då fången blivit intagen.

10 §

Gäller framställningen eller ansökan verkställigheten av straff som ådömts i militärt rättegångsmål och tjänstgör den dömde inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, skall anmälan som avses i 1 mom. tillställas kommendören för truppavdelningen eller huvudstaben, som skall tillställa fångvårdsavdelningen framställningen eller ansökningen och därtill foga den verkställighetshandling som avses i 1 § 2 mom.

11 §

Har inledandet av verkställigheten av straff som ådömts i militärt rättegångsmål uppskjutits och tjänstgör den dömde inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, tillställs meddelandet om uppskovet kommendören för truppavdelningen eller huvudstaben. Dessa skall ofördröjligen underrätta den dömde om uppskovet.

14 §

Kommendören för truppavdelning eller huvudstaben skall om inledandet av verkställigheten av straff, som ådömts i militärt rättegångsmål, underrätta den i 1 § 1 mom. avsedda länsstyrelsen.

19 §

Vid verkställigheten av straff som ådömts i militärt rättegångsmål skall ytterligare iakttas vad som stadgas i militära rättegångsförordningen (964/83) och i militära disciplinföordningen (969/83).

Vad som i denna förordning är stadgat om huvudstaben tillämpas i fråga om den som tjänstgör inom gränsbevakningsväsendet på staben för gränsbevakningsväsendet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.