964/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Militär rättegångsförordning

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 30 § militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83):

1 kap.

Domstols militära ledamöter

1 §

De militära ledamöterna av underrätt och hovrätt skall vara personer som tjänstgör inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet. Ledamöterna skall vid domstolen företräda sådan militär och teknisk sakkunskap som de inom dess domkrets förlagda truppavdelningarna samt deras vapenslag och funktioner förutsätter.

Upphör i 1 mom. nämnd militär ledamots tjänstgöringsförhållande eller övergår militär ledamot av underrätt till tjänstgöring utanför domstolens domkrets, skall hans förordnande återkallas.

2 §

Kommendören för militärlän skall i god tid underrätta hovrätten om utgången av mandatperioden för militär ledamot av allmän underrätt inom hovrättens domkrets som handlägger militära rättegångsärenden, ävensom om sådan ledamots tjänstgöringsförhållandes upphörande eller om dennes övergång till tjänstgöring utanför domstolens domkrets. Kommendören för militärlänet skall samtidigt göra framställning om förordnande av ny militär ledamot eller suppleant för sådan.

Försvarsministeriet skall till justitieministeriet göra anmälan, som motsvarar i 1 mom. avsedd anmälan, samt framlägga förslag till militär ledamot av hovrätt eller suppleant för sådan i och för framställning till högsta domstolen i saken.

3 §

Militär ledamots tjänstgöring inom försvarsmakten får inte hindra honom att sköta de uppgifter som med stöd av militära rättegångslagen (326/83) ankommer på honom, om inte uppfyllandet av ordinarie tjänsteåliggande annat påkallar.

2 kap.

Anhängiggörande och handläggning av ärende

4 §

Då åklagaren i och för åtgärder tillställer kommendören för truppavdelning en hos åklagaren gjord anmälan om brott som skall handläggas såsom militärt rättegångsärende, skall denne samtidigt meddela, huruvida han skall underrättas om undersökningens resultat och de åtgärder saken föranlett.

Åklagaren skall, då sakens natur det kräver, eller på begäran av kommendör som avses i 13 § militära rättegångslagen underrätta denne kommendör om sitt avgörande beträffande väckande av åtal eller om att ärendet överförts till annan åklagares avgörande. Om åtal inte väcks, skall åklagaren återsända undersökningshandlingarna.

5 §

Underrätt som handlägger militära rättegångsärenden skall underrätta militärjuristen inom sin domkrets om de rättegångsdagar då militära rättegångsärenden kan handläggas vid domstolen.

6 §

Dagen då militärt rättegångsärende handläggs av underrätt utsätts av rättens ordförande. Han kallar också de militära ledamöterna till handläggningen av ärendet. Åklagaren låter instämma parterna till handläggningen av militärt rättegångsärende vid underrätt.

7 §

Förman skall sörja för att tjänstgöring inte hindrar vederbörande att skaffa sig rättegångsbiträde och att hålla erforderlig kontakt med sitt biträde. Tjänstgöringen får inte heller hindra den som kallats till domstol att infinna sig, om inte uppfyllandet av tjänsteåliggande oundvikligen annat påkallar. Om sådant förhinder skall förmannen ofördröjligen underrätta domstolen och åklagaren.

3 kap.

Utslag i militärt rättegångsärende

8 §

Expedition i militärt rättegångsärende, vilken skall utfärdas till den som tjänstgör inom försvarsmakten, skall tillställas honom i tjänsteväg, om han inte begärt annat. Är expeditionen avgiftsbelagd, får den sändas såsom postförskott.

9 §

Underrätten skall ofördröjligen meddela kommendör som avses i 13 § militära rättegångslagen sitt utslag i militärt rättegångsärende.

10 §

Hovrätt och högsta domstolen skall sända en avskrift av sitt utslag i militärt rättegångsärende till huvudstaben och försvarsministeriet.

4 kap.

Sökande av ändring

11 §

Kommendören för truppavdelning och chefen för grundenhet skall ofördröjligen underrätta domstolen om anmälan av missnöje eller återkallelse av sådan, som han mottagit. Chefen för högvakt eller annat häkte skall på motsvarande sätt vidarebefordra sådan anmälan genom förmedling av kommendören för den truppavdelning, från vilken den som anmält missnöje befordrats till häktet.

12 §

Om den som befinner sig i högvakt eller eljest står under militärmyndighets övervakning önskar hjälp med att upprätta besvärsskrift eller annan dylik handling, skall vederbörande chef tillse att övervakningen inte hindrar vederbörande att skaffa ett biträde för upprättande av skrivelse eller handling som här avses.

Ansökan om ändring eller annan till hovrätt eller högsta domstolen riktad skrivelse, som mottagits av chefen för högvakt eller motsvarande chef, skall av denne i och för vidarebefordran till domstolen i tjänsteväg ofördröjligen tillställas kommendören för den truppavdelning, från vilken den som står under övervakning befordrats till häktet.

5 kap.

Verkställighet

13 §

Angående straff och annan straffrättslig påföljd, som ådömts genom underrätts eller hovrätts utslag, samt angående ersättning som utdömts att betalas till staten skall uppgöras ett meddelande om utslag i enlighet med ett av justitieministeriet fastställt domslutsformulär. Avskrift av meddelandet är verkställighetshandling i ärendet.

Meddelandena om utslag i militära rättegångsärenden sänds till justitieministeriet så snart som möjligt sedan den tid som är stadgad för anmälan av missnöje har utgått och senast inom den tid som i övrigt gäller för insändande av meddelande om utslag, dock inte i samma försändelse som sådana meddelanden om utslag, vilka gäller andra ärenden. Justitieministeriet skall i enlighet med distributionsanvisningen för meddelande om utslag ofördröjligen tillställa verkställighetshandlingen den myndighet som däri anges.

Beträffande påföljd och ersättning som avses i 1 mom. och som ådömts av högsta domstolen i militärt rättegångsärende är avskrift av utslaget eller utdrag ur saköreslängden verkställighetshandling, vilken sänds till länsstyrelsen eller militärmyndighet i enlighet med vad som därom är stadgat särskilt.

14 §

Verkställigheten av utslag beträffande straff av allmän art och övriga påföljder samt ersättningar som ådömts i militärt rättegångsärende sker i den ordning, varom är stadgat i förordningen om verkställighet av fängelsestraff (447/75) och i förordningen om verkställighet av bötesstraff (321/69).

Om verkställighet av arreststraff är stadgat i militära disciplinförordningen (969/83).

6 kap.

Kompletterande stadganden

15 §

Vad som i militära rättegångslagen eller med stöd av den utfärdade stadganden är stadgat om truppavdelning och dess kommendör gäller även övriga motsvarande delar av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och dessas chefer i enlighet med vad huvudstaben eller staben för gränsbevakningsväsendet förordnar. I fråga om gränsbevakningsväsendet tillämpas likaså stadgandena om huvudstaben på staben för gränsbevakningsväsendet.

Truppavdelnings förläggningsort är den ort där truppavdelningens stab eller motsvarande är belägen.

16 §

Vid indrivning av expeditionsavgift, som avses i 28 § 2 mom. militära rättegångslagen och för vilken ersättning skall utges ur statens medel, iakttas i tillämpliga delar stadgandena i 6 och 8 §§ förordningen om fri rättegång (376/73). I expedition, som i enlighet med stadgandena i militära rättegångslagen utges utan avgift, skall utöver ordet "Avgiftsfritt" antecknas beloppet av den lösen från vilken vederbörande befriats.

17 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av justitieministeriet.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Genom denna förordning upphävs:

1) 1 § 2 mom. förordningen den 22 oktober 1926 angående meddelande av uppgifter över mål rörande väckande av åtal mot innehavare av tjänst eller befattning (272/26); och

2) 35 § 2 mom. förordningen den 8 juli 1919 innehållande närmare föreskrifter angående militärinkvartering.

När ett ärende handläggs enligt 3 eller 5 § lagen om införande av militära rättegångslagen (328/83), skall de punkter i förordningen som enligt 2 mom. upphävts dock tillämpas.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.