943/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Lag om ändring av 1 § räntelagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 2 mom. räntelagen av den 20 augusti 1982 (633/82) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på

1) gäldsförhållande som bygger på offentligrättslig grund;

2) trafikförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring, lagstadgad pensionsförsäkring eller grupplivförsäkring för arbetstagare eller av kommunala Pensionsanstalten beviljad motsvarande förmån;

3) underhållsbidrag som med stöd av äktenskapslagen (234/29) eller lagen om underhåll för barn (704/75) fastställts att betalas periodiskt; ej heller på

4) förpliktelse att återbetala vederlag eller förmån, då ett avtal hävs eller en förmån visar sig sakna grund, till den del det är fråga om betalning av ränta för tiden före gäldens förfallodag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Stadgandena i denna lag tillämpas inte på

1) skyldighet att betala ränta som innan lagen träder i kraft fastställts genom avtal, förbindelse eller domstols utslag; ej heller på

2) skyldighet att betala dröjsmålsränta för tiden före lagens ikraftträdande.

Har inte före denna lags ikraftträdande genom avtal eller domstols utslag bestämts att ränta skall erläggas på underhållsbidrag som fastställts att betalas periodiskt, skall ränta yrkas genom talan vilken skall anhängiggöras inom ett år från det lagen trätt i kraft.

Regeringens proposition 64/83
Lagutsk. bet. 3/83
Stora utsk. bet. 96/83

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.