910/1983

Given i Helsingfors den 9 december 1983

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff 1 § 2 mom., 10 § 2 mom. och 55 §, sådana de lyder i förordning av den 18 juni 1981 (444/81), samt

fogas till 9 § ett nytt 6 mom. som följer:

1 §

Verkställighetshandlingar är

1) avskrift av meddelande om utslag;

2) utdrag ur saköreslängd;

3) indrivningsblankett för strafforderärenden;

4) avskrift av strafforder;

5) indrivningsblankett för ordningsbot; samt

6) avskrift av domstols eller annan myndighets utslag eller protokoll eller transumt därav.


9 §

På det inbetalningskort som bifogas ordningsbotsföreläggande skall göras de anteckningar, som behövs för att ordningsboten skall kunna betalas.

10 §

Då meddelande om avgörande i strafforderärende, ordningsbotsföreläggande eller ordningsbotsdomares meddelande om avgörande i ordningsbotsärende inkommit ull justitieministeriet, skall detta kontrollera, om böterna eller fordringen har betalts i förväg. Är böterna eller fordringen helt eller delvis obetalda, kan justitieministeriet uppmana den dömde att inbetala det utestående penningbeloppet på ministeriets postgirokonto inom den betalningstid på två veckor som bestäms i betalningsuppmaningen. Leder inte betalningsuppmaningen till resultat, skall justitieministeriet sända verkställighetshandlingen till vederbörande utmätningsman rör verkställighet.


55 §

Har den som dömts till böter eller förvandlingsstraff eller som förelagts eller ådömts ordningsbot avlidit och straffet med anledning därav förfallit innan verkställigheten slutförts, skall, då redovisning i saken sker och då de i saken före dödsfallet eventuellt influtna medlen tillställs den myndighet som anhållit om verkställighet, till redovisningen fogas ämbetsbetyg som utvisar den dömdes dödsdag.


Denna förordning träder i kraft den 15 december 1983.

Helsingfors den 9 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.