847/1983

Given i Helsingfors den 18 november 1983

Förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 2 kap. 6 § konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/78):

Tillämpningsområde
1 §

I denna förordning stadgas om de uppgifter som näringsidkare skall lämna när han till konsumenter marknadsför sådana bostäder som avses i 1 kap. 6 § konsumentskyddslagen.

Annonsering
2 §

När en bostad som är till salu utannonseras i tidning, i reklam som utdelas åt eller tillhandahålls konsumenter eller på annat motsvarande sätt, skall av annonseringen framgå åtminstone:

1) vad för slags bostad försäljningen omfattar, så som småhus-, våningshus- eller fritidsbostad eller obebyggt markområde;

2) den kommun där bostaden finns samt by, stadsdel eller någon annan uppgift som på motsvarande sätt närmare anger var bostaden är belägen;

3) i fråga om byggnad och lägenhet som säljs för bostadsbruk bostadsutrymmenas yta och antalet rum samt i fråga om obebyggda markområden och fritidsbostäder markområdets areal;

4) den beräknade tidpunkt då bostad som planeras eller som är under byggnad blir färdig; samt

5) den för marknadsföringen ansvarige näringsidkarens namn och adress.

Om försäljningspriset nämns, skall det skuldfria priset samtidigt uppges.

Om bostaden säljs i halvfärdigt skick eller om dess utrustning är väsentligt bristfällig jämfört med vad som normalt hör till en motsvarande bostad på samma ort, eller om bostaden är uthyrd eller om en småhus- eller fritidsbostad står på arrendejord, skall detta nämnas.

Visning
3 §

När konsumenter ges tillfälle att bekanta sig med en bostad antingen i bostaden eller på annat ställe (visning), skall en broschyr rinnas till påseende. Såsom broschyr anses också en sammanställning, i vilken i en eller flera förteckningar ges information om flera bostäder som samtidigt är till salu.

I broschyren skall nämnas åtminstone:

1) vad för slags bostad försäljningen avser, så som småhus-, våningshus- eller fritidsbostad eller obebyggt markområde;

2) om försäljningen avser fastighet, kvotdel av fastighet, bestämt område, byggnad på arrendejord eller aktier eller andelar som berättigar till innehav av bostad;

3) hur bostaden blir ledig för köparen eller när bostaden beräknas bli färdig;

4) bostadens skuldfria pris samt en betalningsratstabell för bostad som planeras eller är under byggnad eller för aktier eller andelar som berättigar till innehav av sådan bostad;

5) planläggningssituationen på bostadsområdet och den myndighet som ger tilläggsuppgifter därom, om det inte med beaktande av bostadens läge kan anses onödigt att nämna detta;

6) centrala trafikförbindelser och service inom området, om det inte med beaktande av bostadens läge kan anses onödigt att nämna detta; samt

7) den för marknadsföringen ansvarige näringsidkarens namn, adress och telefonnummer.

4 §

I fråga om fastighet, kvotdel av fastighet eller bestämt område eller byggnad på arrendejord skall, utöver vad som stadgas i 3 § 2 mom., i broschyren nämnas åtminstone:

1) i fråga om markområdet

a) den kommun där markområdet ligger samt stadsdel eller by, kvarter och tomtnummer eller lägenhetens namn och registernummer samt näradress;

b) areal;

c) byggnadsrätt;

d) byggnader och konstruktioner som finns på området;

e) begränsningar i rätten att använda eller överlåta området samt i fråga om arrendejord legogivare, återstående legotid, legoavgiftens storlek och begränsningar i rätten att överlåta legorätten; samt

f) inteckningar, avgifter som köparen skall betala samt övriga gravarioner och servitut; samt

2) i fråga om byggnad som säljs för bostadsbruk

a) när byggnaden blivit eller blir färdig eller om detta inte kan utredas, en uppskattning av denna tidpunkt;

b) huvudsakligt byggnadsmaterial, taktyp och taktäckningsmaterial;

c) uppvärmningssystem;

d) antalet rum och ytorna specificerade enligt bostadsutrymmen och övriga utrymmen; samt

e) om byggnaden säljs för varaktigt boende, uppvärmmngskostnaderna i medeltal eller, i fråga om byggnad som planeras eller är under uppförande, en uppskattning av dem.

Vid visningen skall finnas till påseende:

1) en karta och utredning om gränserna för det område som är till salu;

2) legoavtal som gäller markområdet;

3) en redogörelse för inredning, utrustning och ytbeläggnmgar i fråga om byggnad som planeras eller är under uppförande; samt

4) en planritning för byggnad som säljs för bostadsbruk.

I fråga om aktier eller andelar i bostads- eller fastighetsaktiebolag eller motsvarande samfund som berättigar till innehav av bostad skall, utöver vad som stadgas i 3 § 2 mom., i broschyren nämnas åtminstone:

1) bostadens adress och, i fråga om flervåningshus, våning;

2) samfundets namn och numren på de aktier eller andelar som är till salu;

3) disponentens eller motsvarande persons namn, adress och telefonnummer;

4) antalet rum i bostaden och ytorna specificerade enligt bostadsutrymmen och övriga utrymmen;

5) arealen på det markområde bolaget innehar samt i fråga om arrendejord legogivare, återstående legotid och legoavgiftens storlek;

6) när byggnaden blivit färdig eller, i fråga om byggnad som planeras eller är under uppförande, en uppskattning av denna tidpunkt samt antalet våningar, huvudsakligt byggnadsmaterial och uppvärmningssystem;

7) i fråga om småhusbostäder taktyp och taktäckningsmaterial;

8) samfundets sammanlagda antal lägenheter och övriga utrymmen samt bostadslägenheternas och affärslägenheternas ytor;

9) parkeringsutrymmen som hör till samfundet och som står till invånarnas förfogande;

10) begränsningar i rätten att använda eller överlåta bostaden samt bolagets eller aktieägarnas inlösningsrätt;

11) boendekostnaderna, så som vederlag eller engångsersättningar, vattenavgifter och övriga avgifter som enligt bolagsordningen eller andelslagets stadgar skall betalas av aktieägarna eller andelslagets medlemmar eller, i fråga om en bostad som planeras eller är under byggnad, en uppskattning av dessa kostnader;

12) den andel av bolagets skulder som faller på de aktier som är till salu och möjligheten att betala bolaget denna andel;

13) samfundets förbindelser, vilka senare kan medföra kostnader för aktieägarna eller andelslagets medlemmar, såsom bilplatser som senare skall byggas; samt

14) beslut om grundreparationer och förnyelser som skall utföras samt den beräknade tiden för detta.

Vid visningen skall finnas till påseende:

1) bolagsordningen eller andelslagets stadgar;

2) samfundets senaste bokslut samt övriga utredningar som eventuellt behövs för att bedöma samfundets ekonomiska situation eller i fråga om en bostad som planeras eller som är under byggnad, samfundets ekonomiska plan;

3) arbetsbeskrivning för bostad som planeras eller är under byggnad; samt

4) en planritning för bostaden.

6 §

Om bostaden väsentligt avviker från vad konsumenten skäligen har anledning att förutsätta, skall detta nämnas i broschyren. En sådan uppgift skall ges i synnerhet om det i byggnad eller lägenhet som säljs för varaktigt bostadsbruk inte, jämfört med vad som vanligen hör till motsvarande bostäder på samma ort, finns vattenledning, avlopp, centralvärme eller elektricitet.

7 §

Om näringsidkaren vid marknadsföring av bostad som planeras eller är under byggnad förbehåller sig möjlighet att ändra bostadens egenskaper eller köpevillkoren, skall detta synligt nämnas i broschyren.

Ikraftträdande
8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 18 november 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.