825/1983

Given i Helsingfors den 4 november 1983

Lag angående ändring av 6 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom. 4 och 5 punkterna lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68),

dessa lagrum sådana de lyder, 4 punkten i lag av den 31 december 1974 (1052/74) och 3 punkten i lag av den 19 december 1980 (846/80), samt

fogas till paragrafens 1 mom. en ny 6 punkt som följer:

6 §

Skattepliktig inkomst äro icke:


4) dividender och andelar från sammanslutning eller dödsbo som skall beskattas såsom en särskild skattskyldig, ej heller vad i Finland bosatt delägare i utländsk sammanslutning eller utländskt dödsbo fått i dividend eller andel av sammanslutningens eller dödsboets inkomst till den del sammanslutningen eller dödsboet skall betala skatt här för nämnda inkomst,

5) dividender samt räntor på andelskapital och placering i tillskottsfond som inhemskt aktiebolag eller andelslag eller inhemsk sparbank erhållit av inhemskt aktiebolag eller andelslag eller av inhemsk sparbank, med nedan stadgade undantag, ej heller

6) produktionsstöd som av statens eller Finlands filmstiftelses medel beviljats inhemsk filmproducent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1984.

Regeringens proposition 76/83
Statsutsk. bet. 26/83
Stora utsk. bet. 45/83

Helsingfors den 4 november 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.