775/1983

Given i Helsingfors den 7 oktober 1983

Lag angående ändring av 11 och 154 §§ lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 154 § lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/34) samt

fogas till 11 § nya 3 och 4 mom. som följer:

11 §

Om fullmäktige skall väljas med fördelning på valkretsar, kan det i stadgarna bestämmas att elektorer förrättar valet av fullmäktige från sin valkrets. Elektorerna utses inom valkretsarna av andelslagets medlemmar genom proportionella val. Elektorernas mandatperiod, som får vara högst lika lång som tiden för fullmäktiges uppdrag, skall bestämmas i stadgarna.

I stadgarna kan bestämmas att röstning, genom vilken medlemmarna väljer fullmäktige eller elektorer, kan ske genom postens förmedling. Angående röstningsförfarandet skall härvid i stadgarna intagas bestämmelser som tryggar medlemmarnas rösträtt.

154 §

Rätten skall genom kungörelse förelägga alla de borgenärer som önskar göra förbehåll om rätt till betalning av det överlåtande andelslaget för sina fordringar att på utsatt dag, sedan tre månader förflutit, skriftligen anmäla detta hos rätten. Kungörelsen skall genast anslås på rättens anslagstavla och genom rättens försorg två gånger införas i Officiella tidningen, första gången senast två och andra gången senast en månad före inställelsedagen. Länsstyrelsen och alla kända borgenärer skall genom rättens försorg särskilt underrättas om kungörelsen. Om det styrks att de borgenärer som anmält ovan nämnt förbehåll har fått betalning för sina fordringar eller om säkerhet som rätten godkänt har ställts för fordringarna, skall rätten ge tillstånd till fusionen.


Denna lag träder i kraft den 13 oktober 1983. Om stadgarna för andelslag som registrerats före denna lags ikraftträdande enligt denna lag är bristfälliga eller innehåller bestämmelser som strider mot denna lag, skall andelslaget ändra sina stadgar så att de överensstämmer med denna lag. Ändringar i stadgarna skall inom tre år från denna lags ikraftträdande anmälas för registrering. Om ett andelslag som försummat ovan avsedd skyldighet har gjort någon annan registeranmälan, kan registermyndigheten utsätta en tidsfrist inom vilken andelslaget skall göra de ändringar i sina stadgar som denna lag förutsätter och anmäla dem för registrering vid äventyr att den andra registeranmälan annars förfaller.

Denna lag tillämpas inte på handläggningen av ansökan om fusion av andelslag som gjorts anhängig före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 36/83
Lagutsk. bet. 3/83
Stora utsk. bet. 33/83

Helsingfors den 7 oktober 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.