731/1983

Given i Helsingfors den 2 september 1983

Förordning om explosionsfarliga ämnen inom gränsbevakningsväsendet och polisen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde stadgas med stöd av 16 § 4 mom. lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53):

Allmänna stadganden
1 §

Utöver vad i lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53) och med stöd därav utfärdade författningar i övrigt är stadgat eller bestämt om explosionsfarliga ämnen gäller inom gränsbevakningsväsendet och polisen i fråga om tillverkning, upplagring, import och övervakning av samt handel med nämnda ämnen vad i denna förordning stadgas.

2 §

Denna förordning tillämpas inte på brännbara vätskor, flytgaser och oljeeldningsanläggningar inom gränsbevakningsväsendet och polisen.

3 §

Den verksamhet som avses i denna förordning skall ordnas så, att det i lagen om explosionsfarliga ämnen avsedda upprätthållandet av allmän säkerhet samt skyddet för liv och egendom inte äventyras.

Föreståndare eller chef och för driften ansvarig person
4 §

Varje anläggning som tillverkar eller handhar skötseln av explosionsfarliga ämnen skall som biträde för föreståndaren eller chefen ha en för anläggningens drift ansvarig person och en ställföreträdare för denne med uppgift att tillse att anläggningen sköts på ett tekniskt riktigt sätt samt i enlighet med utfärdare stadganden och bestämmelser ävensom tillståndsbesluten beträffande anläggningen.

Anläggningens föreståndare eller chef skall tillse att den för anläggningen drift ansvariga personen har möjlighet att sköta anläggningen på ovan i 1 mom. avsett sätt.

5 §

Ministeriet för inrikesärendena utfärdar närmare bestämmelser om förordnandet av de för anläggningens drift ansvariga personerna samt om den kompetens som krävs av dessa ävensom om konstaterandet av denna kompetens.

Förstöring och tillverkning
6 §

Explosionsfarliga ämne får tillverkas och förstöras endast med vederbörligt tillstånd och på det sätt därom medelst ministeriets för inrikesärendena beslut är särskilt bestämt.

Angående tillverkning av explosionsfarligt ämne i anslutning till gränsbevakningsväsendets militär övning och hantering av sådant ämne för omedelbar användning bestämmer staben för gränsbevakningsväsendet.

Angående provning av explosionsfarligt ämne, som ansluter sig till gränsbevakningsväsendets militär användning, bestämmer staben för gränsbevakningsväsendet.

Upplagring
7 §

Explosionsfarligt ämne får upplagras och förvaras endast med vederbörligt tillstånd på det sätt som därom medelst ministeriets för inrikesärendena beslut är särskilt bestämt.

8 §

För upplagområde för explosionsfarligt ämne skall utses en ansvarig chef och en ställföreträdare för denne. För varje upplag av explosionsfarligt ämne skall dessutom utses en ansvarigt lagerförvaltare och en ställföreträdare för denne. Dessa skall ha kännedom om de stadganden, bestämmelser och tillståndsbeslut som gäller upplagringen samt om de av det lagrade materialets allmänna egenskaper som inverkar på upplagringssäkerheten. De skall även tillse, att upplaget sköts i enlighet med stadgandena, bestämmelserna och tillståndsbesluten.

Import, export och handel
9 §

Tillstånd till import av explosiva varor meddelas av ministeriet för inrikesärendena.

Närmare bestämmelser om import av och handel med explosionsfarliga ämnen utfärdas vid behov medelst beslut av ministeriet för inrikesärendena.

10 §

Angående export av explosionsfarliga ämnen gäller vad därom är stadgat eller bestämt särskilt.

Tillsyn
11 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och med stöd därav utfärdade bestämmelser utövas av ministeriet för inrikesärendena.

Beträffande den på arbetarskyddsmyndigheterna ankommande tillsynen över arbetarskyddet är stadgat särskilt.

Särskilda stadganden
12 §

Ministeriet för inrikesärendena kan av särskilt skäl i enskilda fall medge undantag från stadgandena i denna förordning eller från bestämmelser i beslut av ministeriet för inrikesärendena, som utfärdas med stöd av förordningen, såframt iakttagandet av förordningen eller beslutet eljest skulle föranleda oskäliga kostnader eller avsevärd olägenhet. Förutsättning för medgivande av undantag är att den i denna förordning åsyftade säkerheten kan uppnås på annat sätt.

13 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning utfärdas av ministeriet för inrikesärendena.

Ikraftträdande
14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1983.

Helsingfors den 2 september 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.