704/1983

Given i Helsingfors den 19 augusti 1983

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 3 § 2 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lag av den 9 juli 1982 (329/82),

ändras 24 § 2 mom. och 25 § 2 mom., sådana de lyder i lag av den 11 augusti 1978 (612/78), samt

fogas till 24 § ett nytt 4 mom. som följer:

24 §

Arbetsgivare åläggs inte i 1 mom. avsedd betalningsskyldighet, såvida det utreds att de skatter och den folkpensions- och sjukförsäkringspremie som skall utgå på den innehållning underkastade lönen erlagts eller att för denna stats- eller kommunalskatt eller försäkrads folkpensions- eller sjukförsäkringspremie inte behövt erläggas. Utreds detta efter det att betalningsskyldigheten har ålagts arbetsgivaren, skall länsskatteverket i motsvarande mån upphäva betalningsskyldigheten och förordna att det belopp som arbetsgivaren redan erlagt skall återbäras. På det belopp som skall återbäras betalas ingen ränta.


Arbetsgivare åläggs inte ovan avsedd betalningsskyldighet, om försummelsen, i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer, skall anses som ringa.

25 §

Arbetsgivare skall påföras skattetillägg trots att han redan erlagt det icke innehållna beloppet eller trots att betalningsskyldighet med stöd av 24 § 2 eller 4 mom. inte åläggs honom. Om arbetsgivarens försummelse i de fall som avses i 24 § 4 mom. i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer skall anses som ringa med avseende på totalbeloppet, skall likväl inget skattetillägg påföras. Skattetillägg som avses i detta moment beräknas till utgången av året efter det kalenderår under vilket innehållningen hade bon verkställas. Om arbetsgivaren redan betalt det icke innehållna beloppet, beräknas skattetillägget dock till utgången av den månad under vilken förskottsinnehållningcn har erlagts.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1983.

Regeringens proposition 34/83
Statsutsk. bet. 10/83
Stora utsk. bet. 16/83

Helsingfors den 19 augusti 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.