676/1983

Given i Nådendal den 5 augusti 1983

Lag om ändring av 5 och 10 §§ sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 5 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 15 juli 1970 och den 15 juni 1973 (499/70 och 496/73), ett nytt 4 mom. samt till 10 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 14 januari 1966 och den 30 december 1977 (5/66 och 1087/77) samtsnämnda lag av den 15 juni 1973, i stället för paragrafens genom sistnämnda lag upphävda 4 mom, ett nytt 4 mom. som följer:

5 §

I fråga om ersättande av nödvändiga resekostnader för anskaffning eller underhåll av hjälpmedel och andra till sjukvården hörande anordningar tillämpas likväl vad som är stadgat i 1 mom. 4 punkten.

10 §

Utöver vad som är stadgat i 1 och 2 mom. ersätts för anskaffning och underhåll av hjälpmedel och andra till sjukvården hörande anordningar nödvändiga resor till sådana platser för tillverkning och förmedling av hjälpmedel och andra anordningar som har godkänts av medicinalstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Den tillämpas på kostnader som har uppkommit efter lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 12/88
Ekonomiutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 20/83

Nådendal den 5 augusti 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.