621/1983

Utfärdat i Helsingfors den 7 juli 1983

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådet beslut om stödjande av skärgårdstransporter

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet

upphävt 7 § statsrådets beslut den 28 februari 1982 om stödjande av skärgårdstransporter (311/82),

ändrat 2 § 1 och 4 mom., 4 § 2 mom., 6 § och 8 § 2 mom. och

fogat till 9 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Transportstöd betalas för sådana minst 65 kilometer långa lastbils- eller vattentransporter till annan ö eller till fastlandet som börjar inom ovan i 1 § avsedda områden samt för transporter som utgör kombinationer av förenämnda sinsemellan eller med järnvägstransporter. Handels- och industriministeriet kan på ansökan, om exceptionellt höga transportkostnader eller andra speciella förhållanden det förutsätter, betala transportstöd för transporter som är kortare än vad ovan avsetts.


Vid bestämmande av transportsträckan omvandlas vattentransportsträcka till landtransportsträcka så, att en timme som under normalförhållanden går åt vattenfärd motsvarar 90 kilometer i transport per landsväg. För att ersätta väntetiden tilläggs till transportsträckan 35 kilometer för första vattenfärd och för varje följande vattenfärd det kilometertal som ersätter väntetiden för föregående vattenfärd, utökat med 15 kilometer.


4 §

Transportstöd utgår under förutsättning att transportavgiften varit minst 50 mark per sändning och att transportavgifternas sammanlagda belopp under ett kvartal uppgår till minst 1 000 mark eller under ett kalenderår till minst 2000 mark.

6 §

Beloppet av transportstödet för ovan i 4 § avsedd transportavgift är:

Transportsträckan i kilometer Stödprocent
65― 80 7
81― 100 9
101― 120 11
121― 140 14
141― 180 17
181― 220 20
221― 280 23
281― 360 26
361― 460 29
461― 580 32
581― 700 35
701― 800 38
801― 900 40
901―1 000 42
1 001―1 140 44
över 1 140 46
8 §

Transportstöd skall sökas hos handels- och industriministeriet särskilt för varje kvartal senast två månader från kvartalets utgång. Uppgår det sammanlagda beloppet av transportavgifterna under ett kvartal inte till 1 000 mark, men uppgår dock för kalenderåret till 2 000 mark, skall transportstöd sökas för hela kalenderåret inom tvä månader från utgången av kalenderåret.


9 §

Handels- och industriministeriet kan vid behov utfärda kompletterande bestämmelser om tillämpningen av detta beslut.


Detta beslut träder i kraft den 15 juli 1983. Detta beslut tillämpas även på transporter som har skett den 1 juli 1983 eller därefter och före detta besluts ikraftträdande.

Helsingfors den 7 juli 1983

Minister
Jermu Laine

Yngre regeringssekreterare
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.