600/1983

Given i Nådendal den 29 juni 1983

Förordning angående ändring av 3 § förordningen om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde

ändras 3 § 1 mom. 10 punkten förordningen den 18 december 1981 om myrskyddsområden, som inrättats på statens område (933/81) samt

fogas till sagda moment nya 10―12 punkter, varvid den ändrade 10 punkten blir 13 punkt, som följer:

3 §

På myrskyddsområde är, utan hinder av stadgandena i 1 §, följande åtgärder tillåtna:


10) åtgärder som är erforderliga för skyddande av området och dess omgivningar mot skogsbrand;

11) åtgärder som är erforderliga för brandbevakning, för räddningstjänst, för bevakningen av och uppsikten över rikets gränser samt för kartläggnings- och lantmäteriarbeten;

12) åtgärder som är nödvändiga för telegraf-, telefon- eller radioverksamhet eller för geologisk forskning eller malmletning, förutsatt att jord- och skogsbruksministeriets tillstånd till dem har erhållits; samt

13) andra åtgärder som är nödvändiga för en ändamålsenlig skötsel eller användning av myrskyddsområdet och som jord- och skogsbruksministeriet har godkänt.Denna förordning träder i kraft den 6 juli 1983.

Nådendal den 29 juni 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.