550/1983

Given i Helsingfors den 17 juni 1983

Förordning angående ändring av förordningen om barndagvård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern upphävs i förordningen den 16 mars 1973 om barndagvård (239/73) 7, 7 a, 8―10 a, 12 och 12 a §§,

av dessa lagrum 7 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 27 mars 1981 (225/81), 7 a och 10 a §§ sådana de lyder i förordning av den 30 mars 1979 (390/79), 10 och 12 a §§ sådana de lyder i förordning av den 19 december 1980 (957/80) samt 12 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och förordning av den 27 augusti 1976 (727/76),

ändras 3 §, 6 § 6 mom. och 11 § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordningar av den 27 augusti 1976 och den 19 december 1980, samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Då det är fråga om att till daghem antaga barn som är i behov av särskild vård eller fostran, skall om barnet inhämtas utlåtande av läkare som är specialist på området eller av annan som har särskild sakkunskap i fråga om detta.

3 §

I socialnämndens beslut om barns antagande till dagvård får ändring inte sökas genom besvär.

6 §

I varje grupp av barn som avses i 2―5 mom. skall för barnens vård och fostran ansvara minst en person med stadgad kompetens.

11 §

Socialnämnden skall föra förteckning över sådana idkare av dagvårdsverksamhet som avses i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 17 juni 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski- Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.