498/1983

Given i Helsingfors den 3 juni 1983

Lag om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

I fråga om yrkesläroanstalternas elever ordnas eller ges vissa studiesociala förmåner i enlighet med vad som stadgas i denna lag.

2 §

Denna lag tillämpas på kommunala, privata och statliga yrkesläroanstalter som avses i lagen om yrkesundervisningsanstalter (184/58), lagen om tekniska läroanstalter (153/39), lagen om kommunala och privata handelsläroanstalter (234/70), lagen om sjöfartsläroanstalter (397/75), lagen om läroanstalter för lantbruk, huslig ekonomi och hemslöjd (62/62), lagen om forstläroanstalter (141/64), lagen om utbildning av utövare av sjukvårdsyrke och av annan motsvarande personal (598/67) och lagen om kommunal hemvårdshjälp (270 / 66).

Denna lag tillämpas inte på yrkesläroanstalter som enligt statsrådets beslut räknas såsom yrkesskolor för specialbranscher, lärlingsskolor och yrkesinstitut eller såsom specialläroanstalter för handelsbranschen. Lagen tillämpas inte heller på vidareutbildning och fortbildning som anordnas av läroanstalter som ger grundläggande yrkesutbildning.

3 §

Upprätthållare av yrkesläroanstalt, som enligt av statsrådet fastställda grunder temporärt anordnar grundläggande yrkesutbildning, skall i fråga om däri deltagande elev ordna eller ge samma studiesociala förmåner som för andra elever som erhåller grundläggande yrkesutbildning.

Elev, som erhåller temporär yrkesutbildning och för vilken den dagliga tid som ägnas åt skolgången eller tidpunkten för den väsentligt och på ett för eleven olägligt sätt avviker från de tider och tidpunkter för skolgången som gäller för elever, vilka deltar i grundläggande yrkesutbildning som är avsedd såsom varaktig, kan i enlighet med grunder som statsrådet fastställer ges utökade studiesociala förmåner.

Elevernas studiesociala förmåner
4 §

Undervisningen i yrkesläroanstalterna är avgiftsfri för eleverna.

Av särskilt skäl kan yrkesutbildningsstyrelsen likväl ge läroanstalt tillstånd att uppbära elevavgifter.

5 §

Yrkesläroanstalt skall varje arbetsdag för eleverna anordna en tillräcklig avgiftsfri skolmåltid.

6 §

Yrkesläroanstalt kan i enlighet med grunder som statsrådet fastställer för eleverna ordna avgiftsfri skolskjuts eller betala kostnaderna för skolresorna.

7 §

Eleverna får avgiftsfritt bo i elevhem som godkänts av yrkesutbildningsstyrelsen.

Särskilda stadganden
8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

I de läroanstalter, vid vilka inte innan lagen trätt i kraft har ordnats eller getts de i denna lag avsedda studiesociala förmånerna, verkställs stadgandena i denna lag likväl så att elevavgifterna slopas och för eleverna ordnas avgiftsfria skolmåltider

1) år 1986 i de läroanstalter som är belägna i Lapplands, Uleåborgs, Vasa, Mellersta Finlands, Kuopio och Norra Karelens län; samt

2) år 1987 i de läroanstalter som är belägna i andra län.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 191/82
Kulturutsk. bet. 19/82
Stora utsk. bet. 296/82

Helsingfors den 3 juni 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.