481/1983

Given i Helsingfors den 27 maj 1983

Lag om skolor för hörselskadade och synskadade

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Skolans uppgift och uppbyggnad

1 §

Staten inrättar och upprätthåller specialskolor i syfte att anordna grundskoleundervisning för hörselskadade och synskadade barn i läroplikts åldern.

I denna lag avsedda hörselskadade och synskadade är döva, blinda och dövblinda samt sådana lomhörda och svagsynta som på grund av sitt handikapp inte med framgång kan undervisas i den nioåriga grundskolan. I skola för hörselskadade kan under samma förutsättningar tagas in barn med talskada.

2 §

Avsikten med skolans fostran och undervisning är att uppnå grundskolans mål för fostran och undervisning. Samtidigt syftar skolan till att främja en total rehabilitering av eleven samt att ge honom färdigheter som kompenserar hans handikapp.

3 §

Skolan är elvaårig och indelas i ett tvåårigt förskolestadium, ett sexårigt lågstadium och ett treårigt högstadium. En skola kan bestå även av ett eller två skolstadier.

2 kap.

Skolans förvaltning

4 §

Den allmänna ledningen och övervakningen av skolor för hörselskadade och synskadade ankommer direkt på skolstyrelsen.

Skola skall ha av skolstyrelsen godkänd stadga.

5 §

Skolan skall ha en direktion till vilken skolstyrelsen för fyra år i sänder utser fem medlemmar, av vilka minst tre skall vara elevers vårdnadshavare. Dessutom utser skolstyrelsen för motsvarande tid en medlem bland dem som skolans lärarkår inom sig föreslår och en medlem bland dem som skolans övriga personal inom sig föreslår. I skola med elever i årskurs som hör till grundskolans högstadium har direktionen två medlemmar som utses av dessa elever bland sig för ett läsår i sänder och som vid direktionens möten har yttranderätt men ej rösträtt. För medlemmarna skall utses personliga suppleanter.

6 §

Om skolans lärarkår, elevkår, möten för personal som handhar andra uppgifter än undervisning, föreståndare, biträdande föreståndare och vice föreståndare gäller i tillämpliga delar vad som i fråga om grundskolan är stadgat därom, såvida annat ej stadgas i denna lag eller genom förordning.

3 kap.

Skolans arbetstid och undervisning

7 §

Angående skolans läsår och antalet arbetsdagar gäller vad som i fråga om grundskolan är stadgat därom.

8 §

Om skolans undervisning gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat om grundskolans specialundervisning, såvida annat inte stadgas genom förordning.

Skolan skall ha en av skolstyrelsen godkänd läroplan.

9 §

Genomgång av skolans lärokurs medför för tjänst eller befattning eller intagning i läroanstalt samma behörighet som genomgång av grundskolans lärokurs.

4 kap.

Skolans elever och elevvården

10 §

Skolstyrelsen bestämmer i vilken skola en elev skall placeras.

Skolstyrelsen kan förflytta elev till annan skola, om det med hänsyn till eleven eller skolan är ändamålsenligt.

Beträffande placering och förflyttning av elev skall elevens vårdnadshavare höras.

11 §

Elev i skolan skall sköta sina uppgifter samvetsgrant, uppträda korrekt, följa skolans ordningsregler och hantera skolans egendom med omsorg.

Elev som inte låter sig rätta av andra disciplinära åtgärder i skolan kan av skolans direktion på framställning av lärarkåren avstängas för en viss tid, minst en månad och högst tre månader åt gången. Beslut om avstängning skall underställas skolstyrelsen för fastställelse. För den som avstängts skall skolstyrelsen i mån av möjlighet anordna grundskoleundervisning.

12 §

Skolans undervisning är avgiftsfri för eleven, och han skall även i övrigt erhålla minst samma förmåner som grundskolans elever, i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

13 §

Skolan skall ha ett elevhem. Även hörsel- eller synskadade som studerar i andra läroanstalter kan tagas emot i elevhemmet, i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

5 kap.

Skolans lärare och den övriga personalen

14 §

I skolan kan finnas rektors-, biträdande rektors-, elevhemsföreståndar- och lärartjänster samt vaktmästar-, verkkarls-, gårdskarl-eldar-, gårdskarls-, eldar-, husmors- och barnskötarbefattningar. Lärartjänsterna är tjänster som specialklasslärare, specialklasslärare på förskolestadiet, speciallärare och hjälplärare.

I skolan kan inom ramen för statsförslaget även finnas extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer, timlärare och personal i arbetsavtalsförhållande.

15 §

Har annat ej stadgats eller avtalats, gäller beträffande den som är anställd vid skolan i tillämpliga delar vad som är stadgat eller avtalat om person i annat motsvarande anställningsförhållande till staten.

6 kap.

Särskilda stadganden

16 §

Skolan har rätt att mottaga donerade och testamenterade medel, om vilkas skötsel och vid behov även användningssyfte bestäms i skolans stadga. Angående medlens användning för ett i stadgan angivet syfte bestämmer skolans direktion, såvida inte donatorn eller testatorn har bestämt annorlunda.

17 §

Undervisningsministeriet kan bestämma att det åligger en eller flera skolor att utöver sin i denna lag stadgade uppgift ombesörja handledningen av undervisningen för hörsel- eller synskadade som studerar i grundskola och gymnasium samt att utveckla undervisningsmetoder och läromedel.

18 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 kap.

Ikraftträdelsestadganden

19 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1984. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

20 §

Angående av avtal beroende villkor i anställningsförhållandet för personer som är anställda vid skolor för hörselskadade och synskadade gäller, till dess i tjänste- eller arbetskollektivavtal annat överenskoms, vad som därom har avtalats eller bestämts beträffande dem som är anställda vid döv- och blindskolor.

21 §

Innehavare av föreståndartjänst vid döv- och blindskola och sådan innehavare av elevhemsföreståndartjänst som samtidigt handhar föreståndarens uppgifter förflyttas då denna lag träder i kraft utan särskilda åtgärder till rektorstjänst vid skola för hörselskadade eller synskadade, samt innehavare av biträdande föreståndartjänst till biträdande rektors tjänst. Annan än ovan nämnd innehavare av elevhemsföreståndartjänst förflyttas på motsvarande sätt till elevhemsföreståndartjänst som avses i denna lag.

22 §

Sedan denna lag trätt i kraft är lärare i döv- och blindskola specialklasslärare, lärare i sysselsättningsverksamhet vid förskola specialklasslärare på förskolestadiet och hjälplärare i handarbete för gossar hjälplärare.

Regeringens proposition 30/82
Kulturutsk. bet. 18/82
Stora utsk. bet. 295/82

Helsingfors den 27 maj 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.