448/1983

Given i Helsingfors den 20 maj 1983

Lag angående ändring av lagen om kommunala hamnordningar och trafikavgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § lagen den 10 december 1976 om kommunala hamnordningar och trafikavgifter (955/76) och

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

2 §

Kommunalfullmäktiges beslut, enligt vilket till kommun skall erläggas nya eller ändrade avgifter för allmän trafik, skall endast i fråga om avgifter för allmän trafik i hamn underställas ministeriet för inrikesärendena för fastställelse.

2 a §

De avgifter för allmän trafik som skall betalas till kommunen och i fråga om vilka kommunfullmäktiges beslut om godkännande av taxan för dem inte skall underställas ministeriet för inrikesärendena för fastställelse, får utan dom eller utslag indrivas i den ordning som är stadgad för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1983.

Nät tillämpningen av stadgande i annan lag förutsätter att annan avgift än i 2 § avsedd avgift för allmän trafik i hamn är fastställd, skall vid tillämpningen av nämnda stadgande, sedan denna lag trätt i kraft, i stället för vad som är stadgat om fastställelse av avgift iakttagas vad som är stadgat om godkännande av avgift.

Regeringens proposition 249/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. 28/82
Stora utsk. bet. 287/82

Helsingfors den 20 maj 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.