438/1983

Given i Helsingfors den 20 maj 1985

Förordning om hyresbåtars säkerhet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till handels- och industriministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 8 § 2 mom. sjölagen av den 9 juni 1939, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 maj 1967 (237/67):

1 §

Denna förordning tillämpas på fartyg, som är avsett för fritidsbruk och som i förvärvssyfte hyrs ut endera obemannat eller bemannat, samt på framförande av sådant fartyg (hyresbåt).

Denna förordning tillämpas inte på annat handelsfartyg, ej heller på fartyg som nyttjas för tävlingsändamål.

2 §

Hyresbåtarna indelas i följande klasser:

I klassen: segel- och motorbåtar, vilkas längd överstiger 5,5 meter och vilka är avsedda för användning i öppen sjö i närheten av kusten;

II klassen: segel- och motorbåtar, vilkas längd överstiger 5,5 meter och vilka är avsedda att användas i skärgården samt på insjöar och vattendrag, samt motorbåtar, vilkas längd understiger 5,5 meter och vilkas motoreffekt överstiger 15 kW; och

III klassen: kanoter, roddbåtar, segelbåtar, vilkas längd understiger 5,5 meter, samt motorbåtar, vilkas längd understiger 5,5 meter och vilkas motoreffekt inte överstiger 15 kW.

3 §

Uthyrare skall tillse att hyresbåt är sjöduglig, har tillräcklig utrustning och även i övrigt är i behörigt skick.

Hyresbåts konstruktion, hållfasthet, stabilitet och styrbarhet skall vara sådana, att båten är säker i de farvatten, i vilka den är avsedd att användas.

4 §

Uthyraren skall låta besiktiga hyresbåt av klass I eller II årligen innan den tas i bruk.

Besiktningen utförs av besiktningsman som bemyndigats därtill av sjöfartsstyrelsen. Om inga skäl till anmärkning har framkommit vid besiktningen, utfärdar besiktningsmannen för hyresbåten ett besiktningsbevis, som uppgörs i enlighet med ett av sjöfartsstyrelsen godkänt formulär och som skall uppbevaras ombord.

Hyresbåtar av klass III besiktigas inte, men uthyraren skall göra anmälan om dessa till sjöfartsinspektören i det sjöfartsdistrikt, inom vars område uthyrningsverksamheten bedrivs. Av anmälan skall framgå båtens huvuddimensioner och det största tillåtna antalet personer i den. Personalantalet som sjöfartsinspektören fastställer skall vara varaktigt angivet på synlig plats ombord.

5 §

Det största tillåtna antalet personer i en hyresbåt av klass I och II fastställs vid besiktningen. Antalet skall vara angivet i besiktningsbeviset och varaktigt på synlig plats ombord. Ett större personantal än 12 får inte fastställas utan tillstånd som utfärdas av sjöfartsstyrelsen i enskilda fall.

6 §

Hyresbåt, vars längd överstiger 12 meter eller som är avsedd för specialbruk, såsom internationell fart eller oceanfart, skall uppfylla kraven i de stadganden och bestämmelser som utfärdats angående utrustningen för båtar av klass I samt uppfylla de andra krav som sjöfartsstyrelsen eventuellt uppställt på grund av hyresbåtens användningsändamål.

7 §

Hyresbåts maskineri, bränsletankar, elektriska, uppvärmnings- och styranordningar samt navigations-, brandsläcknings-, länsnings- och livräddningsutrustning skall uppfylla de krav som uppställs i bestämmelser, vilka utfärdats av sjöfartsstyrelsen.

Flytgasanordningar i hyresbåt och deras installation skall uppfylla kraven i de stadganden och bestämmelser som gäller dem. Ett intyg häröver skall vara anbringat på synlig plats ombord.

8 §

Hyresbåt skall vara försedd med lanternor, signalfigurer och signalanordningar i enlighet med de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 30/ 77).

9 §

Hyresbåt av klass I eller II får inte överlåtas till den som ej fyllt 15 år, ej heller till person som inte har den förmåga och skicklighet som behövs för att framföra båt.

Hyresbåt av klass III får inte överlåtas till person som inte har den förmåga och skicklighet som behövs för att framföra båt, om det innebär uppenbar risk för honom själv eller annan.

10 §

Förare av hyresbåt som uthyrs bemannad skall ha tillräcklig vana i att framföra den eller båtar av motsvarande slag. Föraren skall ha fyllt 18 år och inneha ett av sjöfartsinspektör utfärdat intyg på att han är förtrogen med sjövägsreglerna samt stadgandena i förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (reglerna för inre farvatten 1978; 252/78), sjömärkena samt med sjökort, kompass, pejling, avsättande av kurser och förande av skeppsdagbok, ävensom i erforderlig mån med sjölagen (167/39) och övriga stadganden om fartygs befälhavare. Om hyresbåtens motoreffekt överstiger 100 kW, skall föraren inneha intyg, utfärdat av maskinbesiktningsman, på att han besitter tillräckliga kunskaper om förbränningsmotors konstruktion, skötsel och användning samt om de viktigaste stadgandena om dessa.

11 §

Hyresbåt, vars längd överstiger 12 meter får inte uthyras obemannad, om inte den som använder båten visar att han uppfyller de i 10 § stadgade fordringarna.

12 §

För hyresbåt, vars personantalet fastställts till fler än 12, tillämpas i fråga om besättningens antal och kompetens stadgandena om befäl på handelsfartyg.

För hyresbåt som är avsedd att nyttjas i internationell fart eller oceanfart fastställer sjöfartsstyrelsen besättningens antal och kompetens.

13 §

Sjöfartsstyrelsen övervakar efterlevnaden av denna förordning och utfärdar närmare bestämmelser om dess tillämpning.

Sjöfartsstyrelsen kan, då det i enskilt fall vore uppenbart oskäligt att kräva att denna förordning följs, på ansökan medge undantag från iakttagandet av stadgandena i förordningen.

14 §

Beträffande de i denna förordning avsedda, av besiktning föranledda arvoden och avgifter, som uthyraren skall erlägga, stadgas särskilt.

15 §

Den som bryter mot stadgandena i denna förordning skall dömas för förseelse beträffande båtuthyrning till böter, om inte strängare straff för gärningen är stadgat annorstädes i lag.

16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1983.

Helsingfors den 20 maj 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.