367/1983

Given i Helsingfors den 8 april 1983

Lag angående ändring av 15 och 20 §§ lagen om faderskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 20 § 3 mom. lagen den 5 september 1975 om faderskap (700/75) och

fogas till 15 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

15 §
Utsaga om erkännande

I främmande stat kan utsaga om erkännande ges även med iakttagande av den form och det förfarande som skall följas enligt lagen i denna stat.

20 §
Erkännandets bringande i kraft

Faderskapet är fastställt genom erkännande, då mannen på det sätt som är stadgat i 15 § 1 eller 3 mom. erkänt faderskapet och domaren godkänt erkännandet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 224/82
Lagutsk. bet. 11/82
Stora utsk. bet. 272/82

Helsingfors den 8 april 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.