363/1983

Given i Helsingfors den 8 april 1983

Lag om ändring av 12 kap. rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 kap. 1―3 och 5 §§ rättegångsbalken, dessa lagrum sådana de lyder, 1 och 2 §§ i lag av den 3 juni 1976 (460/76) samt 3 och 5 §§ i lag av den 14 januari 1972 (21/72), som följer:

1 §

Är omyndig part i tvistemål eller målsägande i brottmål, förs hans talan av förmyndaren eller annan laglig företrädare. I mål angående omyndigs person förs den omyndiges talan dock av vårdnadshavaren eller annan laglig företrädare.

Den omyndige för själv ensam sin talan, om han har rätt att råda över det som är föremål för tvisten eller mot vilket brottet riktat sig, eller om tvisten gäller rättshandling som han är behörig att företaga. Den omyndige för själv ensam sin talan i mål som angår hans person, såvida han fyllt aderton år och uppenbarligen kan förstå sakens betydelse. Har den omyndige fyllt femton år, får han, vid sidan av vårdnadshavaren eller annan laglig företrädare självständigt föra sin talan i mål som angår hans person.

2 §

Den omyndige för själv i egenskap av svarande i brottmål sin talan, om han är tillräknelig. Minderårigs förmyndare eller vårdnadshavare eller annan laglig företrädare för honom för dock självständigt talan vid sidan av den minderårige. Är omyndig som fyllt aderton år inte tillräknelig, förs talan av förmyndaren eller annan laglig företrädare.

3 §

Domstolen kan höra den omyndiges förmyndare eller vårdnadshavare eller annan laglig företrädare för honom i mål i vilket den omyndige har rätt att själv ensam föra sin talan, om detta med tanke på den omyndiges fördel befinns påkallat.

5 §

Part, dennes förmyndare eller vårdnadshavare eller annan laglig företrädare för honom är skyldig att förete utredning om sin rätt att föra talan, om domstolen finner det påkallat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 224/82
Lagutsk. bet. 11/82
Stora utsk. bet. 272/82

Helsingfors den 8 april 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.