356/1983

Given i Helsingfors den 8 april 1983

Förordning angående ändring av förordningen om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter

På föredragning av handels- och industriministern ändras 1 och 2 §§ samt 11 § 2 mom. 3 punkten förordningen den 27 augusti 1982 om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter (656/82) som följer:

1 §

Denna förordning gäller, med nedan i 2 § stadgade undantag, sådana i lagen angående skjutvapen och skjutförnödenheter (33/33) åsyftade skjutvapen och -förnödenheter som har tillverkats eller yrkesmässigt reparerats i landet eller införts till landet och som är avsedda för försäljning.

Vad i denna förordning stadgas om skjutvapen tillämpas även på väsentliga delar av skjutvapen ävensom på arbets- och undersökningsredskap samt signalanordningar och -redskap som fungerar med hjälp av explosivt ämne.

2 §

Denna förordning gäller inte försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets skjutvapen och -förnödenheter, och ej heller sådana skjutvapen och -förnödenheter eller delar av dem som tillverkas eller införs till landet endast på grund av deras samlingsvärde för att förvaras som samlingsföremål.

Handels- och industriministeriet kan av särskilda skäl föreskriva att anordning, apparat eller redskap, som faller inom tillämpningsområdet för denna förordning, inte behöver besiktigas i enlighet med denna förordning eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller att besiktningen förrättas som typbesiktning. Beträffande besiktning av bultpistoler som fungerar med hjälp av explosivt ämne gäller dock vad därom är stadgat eller föreskrivet.

11 §

Genom provskjutningen och besiktningarna skall konstateras att:


3) de mått hos skjutvapen, som är viktiga för säkerheten vid användning, motsvarar de fastställda måtten; och attDenna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Den tillämpas på skjutvapen och -förnödenheter som tillverkats, reparerats eller införts till landet efter förordningens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 april 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.