331/1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Militär disciplinlag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

För brott som avses i militära rättegångslagen (326/83) kan den som lyder under 45 kap. strafflagen i rättegång ådömas disciplinstraff eller i disciplinärt förfarande såsom disciplinär påföljd påföras disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning på det sätt som är stadgat i denna lag.

2 §

Disciplinstraff är arrest, disciplinbot och varning.

Arrest ådöms i minst ett och högst trettio dygn och disciplinbot för minst en och högst trettio dagar.

I disciplinärt förfarande påförs arrest i minst ett och högst femton dygn samt disciplinbot för minst en och högst femton dagar.

Disciplinbotens penningbelopp för en dag utgör en femtedel av den bötfälldes genomsnittliga bruttodagsinkomst eller är, om han saknar löneinkomst, lika stort som hans dagspenning.

3 §

Disciplinära tillrättavisningar är utegångsförbud, extratjänst och anmärkning.

Utegångsförbud påförs i minst ett och högst femton dygn samt extra tjänst minst en och högst fem gånger.

4 §

För brott, som skall handläggas såsom militärt rättegångsärende och för vilket såsom påföljd är stadgat böter, kan i stället för böter ådömas disciplinstraff eller i disciplinärt förfarande påföras disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning.

I stället för disciplinstraff får ådömas böter. Disciplinstraff får inte ådömas villkorligt, ej heller får disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning i disciplinärt förfarande påföras villkorligt.

5 §

Disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning sammanläggs inte med fängelsestraff på viss tid eller böter.

Borde någon på samma gång dömas till disciplinstraff för två eller flera brott, ådöms honom ett gemensamt disciplinstraff. Arrest får härvid ådömas i högst fyrtio dygn och disciplinbot för högst fyrtio dagar.

I disciplinärt förfarande används för ett och samma brott såsom disciplinär påföljd endast en art av disciplinstraff eller av disciplinär tillrättavisning. Har någon gjort sig skyldig till flera brott som handläggs av disciplinär förman samtidigt, skall den skyldige påföras endast en disciplinär påföljd.

6 §

Vid tillämpningen av stadgandena om straffrättslig preskription jämställs disciplinstraff med böter.

Disciplinärt förfarande får dock inte anhängiggöras sedan ett år har förflutit från det brottet begicks.

7 §

Påförande av disciplinstraff eller disciplinär. tillrättavisning utgör inte hinder för att åtal väcks vid domstol för samma brott, såvida ärendets art det kräver eller särskilt skäl därtill eljest föreligger. Ärenden som anhängiggjorts eller som avgjorts vid domstol får inte handläggas i disciplinärt förfarande.

8 §

Har den som ådömts eller påförts disciplinär påföljd, innan ärendet avgjorts, med anledning av brottet varit berövad sin frihet, skall från disciplinstraffet eller den disciplinära tillrättavisningen göras i 3 kap. 11 § strafflagen avsedd avräkning.

Har gärningsmannen antingen helt eller delvis utstått straff eller disciplinär tillrättavisning som påförts honom i disciplinärt förfarande, och döms han därefter vid domstol till straff för samma brott, skall från det ådömda straffet avräknas vad som svarar mot frihetsberövandet eller anses att det disciplinstraff eller den disciplinära tillrättavisning som utståtts utgör fullt straff för hans gärning.

9 §

Den som handhar militär tjänst eller befattning samt värvad får under fredstid i disciplinärt förfarande påföras endast disciplinbot och tilldelas varning eller anmärkning.

Elev som utbildas för militär tjänst eller befattning får utan hinder av 1 mom. påföras disciplinära påföljder av alla de slag som avses i denna lag, om inte i förordning annorlunda stadgas.

2 kap.

Förutsättningar för disciplinärt förfarande

10 §

Disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning får påföras, om den som är misstänkt för brottet har erkänt sin skuld eller om hans skuld eljest kan anses klar.

Ärende får dock inte handläggas i disciplinärt förfarande,

1) om den som begått brottet inte längre lyder under 45 kap. strafflagen;

2) om målsägande yrkar att ärendet skall handläggas vid domstol;

3) om åtal för något av flera brott skall väckas vid domstol och brotten står i samband med varandra;

4) om någon av dem som är delaktiga i ett och samma brott skall åtalas vid domstol och det inte bör anses ändamålsenligt att ärendet avgörs särskilt för sig; eller

5) om genom gärningen åsamkats skada som skall ersättas och som den skyldige inte ersatt eller skriftligen förbundit sig att ersätta eller om målsäganden inte skriftligen avstått från sitt skadeståndsyrkande.

3 kap.

Disciplinär förmans befogenhet

11 §

Förman som har rätt att utöva i denna lag avsedd disciplinär makt benämns disciplinär förman.

Disciplinära förmän är chefen för grundenhet och dennes direkta förmän samt, med nedan i 13 § stadgade begränsningar, fältväbel vid grundenhet.

Underkastade disciplinär förmans disciplinära makt år de som är underordnade honom och för vilka han är direkt förman.

12 §

Rätt att påföra disciplinstraff tillkommer kommendören för truppavdelning och honom överordnad disciplinär förman. Dessutom har kommendören för truppenhet och chefen för grundenhet rätt att påföra den som tjänstgör såsom värnpliktig varning samt arrest, kommendören för truppenhet i högst tio dygn och chefen för grundenhet i högst fem dygn.

13 §

Rätt att påföra disciplinär tillrättavisning tillkommer varje disciplinär förman. Chefen för grundenhet får likväl påföra utegångsförbud i högst tio dygn och fältväbel vid grundenhet endast personer som tjänstgör såsom värnpliktiga anmärkning samt extratjänst högst tre gånger.

14 §

Samma befogenhet som tillkommer i 12 och 13 §§ nämnd disciplinär förman har även förman i motsvarande uppdrag, i enlighet med vad huvudstaben förordnar. Dessutom kan huvudstaben angående den disciplinära befogenhet i förhållande till varandra, som tillkommer disciplinära förmän som är överordnade kommendör för truppavdelning, utfärda bestämmelser som innebär avvikelse från deras administrativa och militära befogenhet.

4 kap.

Tvångsmedel

15 §

På brott som avses i militära rättegångslagen tillämpas i fråga om tvångsmedlen och de myndigheter som är berättigade att använda dem, förutom stadgandena i allmän lag, vad som är stadgat i denna lag.

16 §

Om upprätthållande eller återställande av disciplin, ordning eller säkerhet det kräver, får person som ertappats eller på sannolika skäl misstänks för ett i 15 § avsett brott gripas och anhållas samt av synnerligen vägande skäl häktas.

17 §

Den som lyder under 45 kap. strafflagen får dessutom gripas,

1) om av hotelser som han uttalat eller av hans uppträdande i övrigt kan dragas den slutsatsen att han sannolikt kommer att göra sig skyldig till brott; samt

2) om han är okänd och på förfrågan vägrar lämna för utredandet av sin identitet erforderliga uppgifter åt förman eller ordningspatrull eller åt krigsman i vakt-, jour- eller polisuppdrag eller såvida han om sin identitet lämnar uppenbart felaktig uppgift.

18 §

Gripande får verkställas av

1) person i militär tjänst eller befattning som är förman för den som skall gripas;

2) krigsman i vakt-, jour- eller polisuppdrag;

3) chefen för militäravdelning som förordnats till militärt säkerhets- eller ordningsuppdrag; samt

4) även annan förman som enligt 19 § är berättigad att verkställa anhållande.

19 §

Beslut om anhållande får fattas av

1) chefen för vederbörande grundenhet och honom överordnad disciplinär förman;

2) garnisonschef och -kommendant;

3) chefen för sådan avdelning eller sådant annat organ vid huvudstaben varpå det ankommer att undersöka brott som begåtts inom försvarsmakten; samt

4) officer i militärpolisuppdrag.

20 §

Häktningsorder får utfärdas av kommendören för truppavdelning och honom överordnad disciplinär förman.

21 §

Gripen, anhållen eller häktad person förvaras i högvakt eller eljest under militärmyndighets uppsikt eller i allmänt fängelse eller på annan förvaringsplats.

22 §

Om gripande av person skall den som har rätt att verkställa anhållande utan dröjsmål underrättas.

Den gripne skall friges utan dröjsmål efter det att förhören avslutats eller annan grund för gripandet inte längre föreligger, dock senast innan 24 timmar förflutit från det han gripits, Om det inte inom samma tid förordnas att han skall anhållas.

23 §

Om anhållande skall den som har häktningsrätt utan dröjsmål underrättas.

Anhållen person skall friges utan dröjsmål efter det att förutsättningar för anhållandet inte längre föreligger, dock senast innan tre dygn förflutit från det han gripits, om inte inom samma rid beslut fattas om att den anhållne skall häktas eller verkställighet av honom påfört arreststraff inleds.

Om förlängning av riden för anhållande och beaktande av den rid som gått åt för transport av den anhållne gäller vad som därom är särskilt stadgat.

24 §

Ärende som gäller häktad skall upptagas till behandling vid underrätt senast den sjunde dagen från den dag då meddelande om att den för brottet misstänkte häktats inkommit till domstolen.

25 §

Förutom de myndigheter som nämns i lagen om beslag och rannsakan i brottmål (260/59) får även militär myndighet som är berättigad att verkställa anhållande förordna om att beslag och rannsakan skall verkställas.

I brådskande fall får den som är berättigad att gripa person verkställa beslag och rannsakan utan sådant förordnande som avses i 1 mom.

26 §

Ovan i detta kapitel avsedda krigsmän får tillgripa tvångsmedel på område eller fartyg som är i försvarsmaktens användning samt i brådskande fall även annorstädes.

Husrannsakan i privat bostad får dock verkställas endast om dess syfte är att finna person som skall gripas, anhållas eller häktas eller hämtas till förhör eller inställas inför domstol och som flyr då han blir förföljd, eller att beslagtaga föremål som på bar gärning kunnat följas eller spårats.

27 §

Kommendören för truppavdelning har rätt att inom område eller på fartyg i försvarsmaktens bruk, likväl inte i privat bostad, låta verkställa visitationer och rannsakningar för utövande av tillsyn över att bestämmelserna om försvarsmaktens vapen, skjutförnödenheter och sprängämnen samt om narkotika och alkoholdrycker iakttages eller för uppdagande av överträdelse av dessa bestämmelser. Rannsakan och visitation kan riktas enbart mot person som lyder under 45 kap. strafflagen och mot egendom som är i hans besittning.

Vid visitation och rannsakan påträffade olovliga vapen, skjutförnödenheter, sprängämnen samt narkotika och alkoholdrycker får tagas i förvar. Alkoholdryck får under förutsättningar varom stadgas genom förordning omhändertagas av militärmyndighet eller förstöras. I fråga om narkotika skall förfaras på det sätt som är stadgat i narkotikalagen (41/ 72).

5 kap.

Handläggning av disciplinära ärenden

28 §

Då brott som avses i militära rättegångslagen kommit till disciplinär förmans kännedom eller då det finns grundat skäl att befara att sådant brott begåtts, skall den disciplinäre förmannen utan dröjsmål ombesörja att saken blir undersökt.

Vid undersökning av disciplinärende skall i tillämpliga delar iakttagas vad som är särskilt stadgat om förundersökning i brottmål samt ytterligare vad som är stadgat i denna lag och med stöd av den utfärdad förordning.

29 §

Disciplinär förman skall efter slutförd undersökning utan dröjsmål vidtaga åtgärder för att bestraffa eller tillrättavisa den som gjort sig skyldig till brott.

Disciplinär förman kan dock låta bli att påföra disciplinär påföljd, om gärningen berott på ouppmärksamhet, tanklöshet eller okunnighet som med beaktande av omständigheterna är ursäktlig eller gärningen eljest bör anses vara ringa med tanke på upprätthållandet av disciplin och ordning.

30 §

Räcker disciplinär förmans befogenhet inte till för avgörande av ärende eller är han jävig, skall ärendet hänskjutas till högre disciplinär förman. Om hänskjutande av ärende till behörig åklagare stadgas i militära rättegångslagen.

31 §

Disciplinär förman skall innan han påför disciplinstraff eller hänskjuter ärende till åklagare vid behov personligen höra den misstänkte samt inhämta militärjurists utlåtande i saken, om detta inte medför ett betydande dröjsmål med ärendets handläggning.

32 §

Disciplinstraff och disciplinär tillrättavisning skall stå i rätt förhållande till brottet och vara ändamålsenliga med tanke på den skyldiges tjänstgöringsställning.

Då arten och graden av disciplinärt straff och disciplinär tillrättavisning övervägs skall de grunder som enligt strafflagen påverkar gärningens straffbarhet samt de förhållanden under vilka brottet begåtts och den skyldiges tidigare tjänstgöring och uppförande i övrigt beaktas.

Påföljden kan skärpas, om straffen varit flera eller om gärningen begåtts i närvaro av församlade krigsmän så att den kan äventyra disciplinen och ordningen eller om gärningsmannen när han begick brottet missbrukat sin förmansställning. Påföljden kan mildras, om gärningen föranletts av att förman vid det tillfälle då brottet begicks genom klandervärt beteende väckt gärningsmannens vrede. Då disciplinära påföljder bestäms skall uppmärksamhet dessutom fästas vid att bestraffningspraxis blir enhetlig.

33 §

Som påföljd skall disciplinär tillrättavisning användas, om inte brottets art eller brottens antal, upprätthållandet av disciplin och ordning, en skyldiges tidigare tjänstgöring eller andra omständigheter vid brottets begående förutsätter att disciplinstraff påförs.

Av disciplinstraffen skall arrest eller disciplinbot användas då varning inte kan anses vara tillräcklig.

Arrest får påföras person under aderton år endast då det är uppenbart att han annars inte anpassar sig till den militära disciplinen.

6 kap.

Förfarandet vid anhållan om granskning samt tillsynen över det disciplinära förfarandet

34 §

I beslut som fattats i disciplinärt ärende får ädring inte sökas genom besvär.

Den som i disciplinärt förfarande påförts disciplinstraff är berättigad att genom anhållan om granskning bringa beslut av chefen för grundenhet och av kommendören för truppenhet under granskning av kommendören för truppavdelning samt på motsvarande sätt beslut av kommendören för truppavdelning, varigenom straff påförts, under granskning av disciplinär förman som står närmast över denne.

Beträffande disciplinär tillrättavisning får anhållan om granskning inte framställas.

35 §

Anhållan om granskning skall göras skriftligen och senast den tredje dagen från det att disciplinär förmans beslut delgivits vederbörande tillställas den disciplinäre förman som avgör anhållan om granskning. Anhållan om granskning får inom nämnda tid tillställas även annan i förordning nämnd myndighet.

För sent gjord anhållan om granskning upptages inte till prövning.

36 §

Anhållan om granskning skall handläggas utan dröjsmål. Beslut i ärendet skall fattas på föredragning.

Då anhållan om granskning handläggs av disciplinär förman som är överordnad kommendör för truppavdelning, skall föredraganden vara militärjurist eller annan av huvudstaben förordnad person som avlagt juris kandidatexamen.

37 §

Beslut om disciplinstraff skall upphävas eller disciplinstraffet mildras, såvida vid förfarandet inträffat ett väsentligt fel eller om disciplinär förman överskridit sin befogenhet eller beslutet till sitt slutresultat är felaktigt eller uppenbart oskäligt.

Då förman som handlägger anhållan om granskning upphäver beslut, kan han förordna att ärendet skall upptagas till förnyad behandling eller omedelbart själv upptaga ärendet till avgörande eller hänskjuta det till behörig åklagare.

38 §

Disciplinär förman skall utöva tillsyn över honom underordnade disciplinära förmäns utövning av disciplinär makt.

Observerar kommendören för truppavdelning eller disciplinär förman som är överordnad denne härvid att beslut som fattats i disciplinärt ärende innefattar i 37 § avsett fel, skall han förfara på det sätt som är stadgat i nämnda paragraf.

7 kap.

Verkställighet

39 §

Verkställigheten av straff som påförts i disciplinärt förfarande skall inledas utan dröjsmål sedan den frist som är stadgad för inlämnande av anhållan om granskning har gått till ända eller beslut givits på anhållan om granskning. Verkställigheten kan inledas även tidigare, såvida den straffade skriftligen samtycker därtill.

Verkställigheten av arreststraff som ådömts av domstol kan inledas trots att beslutet inte vunnit laga kraft, såvida den dömde skriftligen samtycker därtill.

40 §

Kommendören för truppavdelning eller disciplinär förman som är överordnad denne kan utan hinder av 39 § 1 mom. förordna att i disciplinärt förfarande påfört arreststraff skall verkställas omedelbart, såvida upprätthållandet av disciplin, ordning eller säkerhet i truppen oundgängligen förutsätter det.

41 §

Förman som utövar tillsyn över disciplinärt förfarande får förordna att verkställigheten av disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning som påförts i disciplinärt förfarande uppskjuts eller avbryts.

42 §

Arreststraff verkställs i högvakt eller eljest under bevakning. Om inte i förordning annorlunda stadgas, får det inte förordnas att straff skall avtjänas så att den straffade är skyldig att deltaga i tjänstgöringen.

Då arreststraff skall verkställas på samma gång som fängelsestraff på viss tid eller förvandlingsstraff för böter, skall även arreststraffet avtjänas i allmän straffanstalt.

43 §

Flera arreststraff som skall verkställas samtidigt skall till fullo sammanräknas. Den på detta sätt sammanräknade strafftiden får dock uppgå till högst fyrtio dygn.

Vid sammanräkning av straff i fall som avses i 42 § 2 mom. skall arreststraff förvandlas till fängelse sålunda att ett dygns arrest motsvarar en dags fängelse. Skall härvid två eller flera arreststraff gå i verkställighet, skall fängelsedirektören först sammanräkna dem på det sätt som är stadgat i 1 mom.

Har arreststraff i enlighet med 2 mom. sammanräknats med annat straff, anses den dömde först avtjäna förvandlingsstraffet för arrest och först därefter det andra straffet.

44 §

Arrest som inte avtjänats till fullo vid den tidpunkt då den straffade hemförlovas eller hans tjänstgöring eljest upphör avtjänas till fullo såsom arrest på det sätt som är stadgat i 42 §.

Har verkställigheten av arreststraff inte inletts före den tidpunkt som avses i 1 mom., skall arresten förvandlas till en avgift, i vilken ingår disciplinbot för lika många dagar som i straffet ingår arrestdygn. Förvandlingen skall verkställas av kommendören för truppavdelning med iakttagande av ovan i 2 § 4 mom. och 43 § 1 mom. stadgade grunder.

45 §

Disciplinbot verkställs med iakttagande av stadgandena om verkställighet av bötesstraff. Obetald disciplinbot får likväl inte förvandlas till fängelse.

I samma ordning verkställs även i 44 § 2 mom. avsedd avgift.

46 §

Varning verkställs genom kungörelse i dagorder.

47 §

Disciplinär tillrättavisning skall verkställas utan dröjsmål.

Verkställigheten av disciplinär tillrättavisning förfaller vid den tidpunkt då den tillrättavisade hemförlovas eller hans tjänstgöring eljest upphör, dock senast ett år efter det tillrättavisningen påfördes.

8 kap.

Undantagsstadganden för krigstid

48 §

Angående disciplinära förmän, befogenhet i disciplinära ärenden, handläggning av och tillsyn över disciplinära ärenden samt om verkställighet av disciplinära påföljder under krigstid kan genom förordning utfärdas från stadgandena i denna lag avvikande stadganden.

49 §

Krigsfånge får inte ådömas eller i disciplinärt förfarande påföras andra straff än vad som bestämt i internationella fördrag som är bindande för Finland.

Vid sammanläggning samt sammanräkning och annan verkställighet av arreststraff som ådöms eller påförs krigsfånge skall likaså iakttagas vad som är bestämt i ovan i 1 mom. avsedda konventioner.

9 kap.

Särskilda stadganden

50 §

Under 45 kap. strafflagen lydande person som anser att hans rätt eller fördel har blivit kränkt eller att förman förfarit lagstridigt eller i strid med sin tjänste- eller tjänstgöringsplikt får anföra klagomål på det sätt som därom stadgas genom förordning.

51 §

Denna lag gäller i tillämpliga delar även gränsbevakningsväsendet och finsk övervakningsstyrka. Vid tillämpningen av lagen har den som tjänstgör vid gränsbevakningsväsendet och finsk övervakningsstyrka samma befogenhet som den som tjänstgör i motsvarande uppgift inom försvarsmakten.

52 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

53 §

Denna Iag träder i kraft den 1 januari 1984.

Stadgandena i denna lag angående sammanräkning och förvandling av arreststraff tillämpas på arrest som ådömts eller påförts såsom ordningsstraff och som börjar avtjänas efter ikraftträdandet av denna lag.

Regeringens proposition 87/81
Andra lagutsk. bet. 15/82
Stora utsk. bet. 258/82

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Juhani Saukkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.