330/1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Lag angående ändring av 7 a § lagen om högsta domstolen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 a § 2, 4 och 6 mom. lagen den 22 juli 1918 om högsta domstolen,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 a § 2 mom. i lag av den 2 februari 1979 (106/79) samt 7 a § 4 och 6 mom. i lag av den 23 december 1981 (971/81), som följer:

7 a §

Ärenden som gäller meddelande av besvärstillstånd skall handläggas och avgöras på avdelning med tre medlemmar, om inte frågan om meddelande av besvärstillstånd i fall som avses i 30 kap. 3 § 2 mom. rättegångsbalken hänskjutits till avgörande i samband med handläggningen av besvären.


Ärenden som angår extraordinärt ändringssökande kan även handläggas och avgöras på avdelning med tre medlemmar, såvida ansökningen inte avser högsta domstolens avgörande. Ärende rörande extraordinärt ändringssökande som handlagts på avdelning med tre medlemmar skall för avgörande hänskjutas till fulltalig avdelning, om inte efter föredragningen beslut fattas om särskild åtgärd eller ansökningen genom enhälligt beslut av avdelning med tre medlemmar avslås eller avvisas.


Angående domfört antal medlemmar vid handläggningen av militära rättegångsärenden gäller dessutom vad som därom är särskilt stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 86/81
Andra lagutsk. bet. 14/82
Stora utsk. bet. 257/82

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.