328/1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Lag om införande av militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Militära rättegångslagen (326/83) träder i kraft den 1 januari 1984.

Genom den upphävs lagen den 16 april 1920 om krigsdomstolar och rättegången därstädes (93/20) och lagen den 11 april 1947 angående vissa temporära undantag från lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes (268/47) jämte i dem senare företagna ändringar samt 1 § 2 mom. lagen den 18 januari 1952 om inrättande av Helsingfors hovrätt (18/52) och lagen av samma dag om överförande av på överkrigsdomstolen ankommande åligganden till Helsingfors hovrätt (19/52).

Vad som annorstädes i lag eller förordning är stadgat om krigsdomstolar eller krigsrätt gäller i tillämpliga delar även domstolar som avses i militära rättegångslagen.

2 §

Åtgärder som verkställigheten av militära rättegångslagen förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

3 §

De nuvarande krigsrätterna skall handlägga och avgöra sådana ärenden angående i strafflagen för krigsmakten straffbelagda och före införandet av militära rättegångslagen begångna brott, som är anhängiga då lagen träder i kraft eller som blir anhängiga inom tre månader därefter.

Verksamheten vid krigsrätterna upphör inom sex månader efter det militära rättegångslagen trätt i kraft. Krigsrätt får sedan tre månader förflutit från det lagen trätt i kraft inte upptaga nytt ärende till behandling.

4 §

Enligt lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes på krigsrätt ankommande ärenden, som inte blivit anhängiga inom tre månader från det militära rättegångslagen trätt i kraft, skall av krigsrätten eller åklagaren vid denna sändas till den kommendör som avses i 13 § militära rättegångslagen. Kommendören skall därefter förfara på det sätt som är stadgat i militära rättegångslagen.

Krigsrätt skall, innan dess verksamhet upphör, överföra icke avgjorda ärenden till den domstol som enligt 5 § militära rättegångslagen är behörig.

5 §

Då ändring söks i ärende som enligt 3 § 1 mom. faller under krigsrätts behörighet och i vilket krigsrätt avkunnat utslag skall även efter det militära rättegångslagen trätt i kraft iakttagas stadgandena i tidigare lag.

6 §

De krigsrättsärenden, som är anhängiga i Helsingfors hovrätt och högsta domstolen och som enligt 5 § inkommer till hovrätten, skall handläggas i den ordning som är stadgad i militära rättegångslagen. I krigsrättsmål gjorda ansökningar om beviljande av besvärstillstånd, vilka i högsta domstolen inte föredragits före lagens ikraftträdande, skall handläggas på avdelning med tre medlemmar.

Handläggningen av ärende som enligt lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes i första instans ankommer på Helsingfors hovrätt skall slutföras, såvida åtalsskriften tillställts hovrätten före militära rättegångslagens ikraftträdande.

7 §

Genom förordning stadgas vilka i 30 § 1 mom. 2 punkten lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes avsedda personer som för brott i tjänsten skall åtalas i hovrätt.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1983

Regeringens proposition 86/81
Andra lagutsk. bet. 14/82
Stora utsk. bet. 257/82

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.