323/1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Lag angående ändring av 27 § lagen om unga förbrytare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 27 § lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/40) som följer:

27 §

Denna lag tillämpas inte på brott som avses i militära rättegångslagen (326/83), såvida inte annat följer av 2 mom.

Vad som i 7 § är stadgat om användning av villkorligt straff tillämpas även på sådan i militära rättegångslagen avsedd gärning som begåtts av person som inte fyllt tjugoett år. Om fängelsestraff på viss tid som ådömts för brott som avses i 2 § militära rättegångslagen eller arreststraff skall verkställas samtidigt med ett för annat brott ådömt ovillkorligt fängelsestraff, kan även fängelse- eller arreststraff som ådömts i mål som behandlats på det sätt som avses i militära rättegångslagen avtjänas i ungdomsfängelse.

Denna lags 14―22 §§ tillämpas inte på brott för vilka straff är stadgat i 11―14 kap. eller 16 kap. 24 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 85/81
Andra lagutsk. bet. 13/82
Stora utsk. bet. 256/82

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.