296/1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Lag angående ändring av lagen om investeringsskatt på vissa husbyggen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras i lagen den 14 januari 1977 om investeringsskatt på vissa husbyggen (54/ 77) lagens rubrik samt 4 §, 5 § 1 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 17 §, 18 § 1 mom., 25 § 1 mom. och 26 § 1 mom.,

av nämnda lagrum 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 (619/78), som följer:

Investeringsskattelag

4 §

Skattepliktigt är byggande som påbörjats under beskattningsperioden samt, om byggnadslov sökts efter det statsrådet utfärdat i 1 § 2 mom. avsett beslut, även byggande som påbörjats före beskattningsperiodens början.

Skattepliktigt är byggande som gäller följande byggnader eller byggnadsutrymmen:

1) butik, kontors-, expeditions- och banklokal, förvaltningsbyggnad och annat än för industriell produktionsverksamhet eller för lantbruksproduktion avsett lagerutrymme;

2) kyrka och annan kyrklig byggnad, museum, opera, teater, biografteater, konsert- eller konsthall, mötes- eller nöjeslokal, utställnings-, idrotts- eller gymnastikutrymme, simhall och separat åskådarläktare;

3) hotell, motell, restaurang, kurscentrum och byggnad avsedd för semestervistelse;

4) servicestation, parkeringshus och sådant bilgarage som inte är beläget i anslutning till bostadsbyggnad; samt

5) byggnad, avsedd att användas av ägaren eller hos honom anställda för semester- eller annat liknande tillfälligt bruk, utom då bygget inte omfattar mer än en byggnad och bastu vilkas sammanlagda våningsyta understiger 80 kvadratmeter.

Är ytandelen för ovan i 2 mom. avsett byggnadsutrymme mindre än en fjärdedel av byggnadens eller byggnadsutrymmets lägenhetsyta, är uppförandet av sådan byggnad inte skattepliktigt. Är ytandelen för skattepliktigt byggnadsutrymme en fjärdedel eller mera av hela byggnaden, anses såsom skattepliktigt byggande endast den del av byggandet som omfattar i 2 mom. nämnda byggnadsutrymmen. Är skattepliktigt byggnadsutrymmes lägenhetsyta 1 000 kvadratmeter eller mera, anses sådant byggande likväl alltid som skattepliktigt.

Statsrådet skall, då det fattar beslut om uppbörd av investeringsskatt, bestämma på vilka områden byggandet är skattepliktigt och huruvida skattskyldigheten skall begränsas till att gälla endast visst slag av ovan i 2 mom. avsett byggande.

5 §

I 4 § 2 mom. avsett byggande är likväl inte skattepliktigt, om byggnadens eller byggnadsutrymmets totala våningsyta, med undantag av ovan i punkt 5 av samma moment avsedd byggnad, är högst 200 kvadratmeter eller, såvida det på grund av byggnadens eller byggnadsutrymmets karaktär inte är möjligt att uträkna våningsytan, om byggnadskostnaderna uppgår till högst 200 000 mark.


10 §

Beslut som statsrådet med stöd av 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 4 § 4 mom. har fattat angående uppbörd av investeringsskatt skall utfärdas minst två veckor före beskattningsperiodens början. Beslut som statsrådet fattar med stöd av 9 § skall utfärdas minst två veckor före beslutets ikraftträdande. Innan beslutet fattas, skall Finlands Banks direktion beredas tillfälle att avge utlåtande, om den inte gjort framställning i saken.

11 §

Den som under beskattningsperiod låter uppföra eller för egen räkning uppför sådana i 4 § 2 mom. nämnda byggnader eller byggnadsutrymmen vilkas uppförande enligt beslut av statsrådet är skattepliktigt under beskattningsperioden, är skyldig att till skattebyrån i det skattedistrikt inom vilket byggnadsplatsen ligger avge skattedeklaration, varvid blankett som fastställts av skattestyrelsen skall användas. Samma skyldighet har den som låter uppföra eller uppför byggnad eller byggnadsutrymme, för vilket skatt inte skall betalas enligt stadgandet om byggnadskostnaderna i 5 § 1 mom.


17 §

Den skattskyldige och länsskatteverket har rätt att inom trettio dagar från delfåendet söka ändring i sådant av skattebyrån givet beslut som avses i denna lag hos länsrätten i det län där investeringsskatten är fastställd eller borde ha blivit fastställd. Länsrätten skall behandla besvären i brådskande ordning.

Då ändring söks i länsrättens beslut, förs statens talan av skattestyrelsen.

18 §

Skatt, skatteförhöjning och ränta som motsvarar skattetillägg, vilka avses i denna lag, skall på dag som bestäms av skattebyrån inbetalas i en rat på skatteuppbördsmyndighetens postgirokonto. Har betalning inte erlagts på föreskriven tid, skall på investeringsskatt och skatteförhöjning utgå sådana påföljder av dröjsmål som avses i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76). Vid uppbörd av investeringsskatt iakttages i övrigt i tillämpliga delar vad som i lagen om skatteuppbörd (611/78) och med stöd av den samt i beskattningslagen (482/58) och med stöd av den är stadgat om skatteuppbörd.


25 §.

Finansministeriet kan på ansökan av synnerligen vägande skäl helt eller delvis befria visst bygge från skatteplikt. Är uppbärandet av skatten oskäligt, kan finansministeriet på ansökan helt eller delvis medge befrielse från erläggande av skatt samt förhöjning eller tillägg på den eller, om dessa redan erlagts, förordna om återbäring av dem till den skattskyldige.


26 §

Av statsrådet med stöd av 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 4 § 4 mom. utfärdat beslut om uppbörd av investeringsskatt samt med stöd av 9 § 2 mom. utfärdat beslut om förlängning av beskattningsperiod skall ofördröjligen delges riksdagens talman, som skall bringa beslutet till riksdagens kännedom omedelbart, eller, om riksdagen inte är samlad, så snart den sammankommer, och beslutet skall upphävas, om riksdagen så beslutar.Denna lag träder i kraft den 1 april 1983.

Regeringens proposition 110/82
Statsutsk. bet. 117/82
Stora utsk. bet. 276/82

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Lame

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.