295/1983

Given i Helsingfors den 25 mars 1983

Lag angående ändring av lagen om konjunkturdepositioner vid affärsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar

upphävs i lagen den 14 januari 1977 om konjunkturdepositioner vid affärsverksamhet (53/77) 9 § 2 mom. samt

ändras lagens rubrik, 1 § 2 mom., 2 § 1 och 2 mom., 3 och 4 §§, 5 § 1 mom., 6 § 1 mom., 7 § 2 mom., 8 §, 10 § 2 mom., 11 och 12 §§, 14 § 2 och 3 mom., 16 § 2 mom., 17 § och 18 § 2 mom.,

av nämnda lagrum 6 § 1 mom. och 16 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 11 augusti 1978 (618/78), 12 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag och 17 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 december 1978 (1095/78), som följer:

Konjunkturdepositionslag

1 §

Beslut om att konjunkturdepositioner skall göras och om att sådana depositioner skall återbäras fattas av statsrådet. Innan beslutet fattas, skall Finlands Banks direktion beredas tillfälle att avge utlåtande, om den inte gjort framställning i saken.

2 §

Konjunkturdeposition skall göras av var och en som bedriver affärsverksamhet i Finland och är skyldig att till staten betala skatt på inkomst eller förmögenhet (depositionspliktig).

Konjunkturdepositionsplikt påvilar likväl inte den som enligt stadgandena i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74) inte bör anses vara bosatt i Finland, ej heller den som inte här har sådant fast driftställe som avses i beskattningslagen (482/58). Konjunkturdeposition behöver ej heller göras av depositionspliktig under de fem första skatteåren efter det rörelsen grundades, om inte rörelsen kan anses såsom fortsättning på tidigare bedriven rörelses verksamhet.


3 §

Konjunkturdepositionen bestäms på basen av de skattören som den depositionspliktige vid den senast verkställda kommunalbeskattningen såväl i hemkommunen som i annan kommun påförts för inkomst av rörelse, i enlighet med vad statsrådet närmare bestämmer. Var den depositionspliktiges skatteår vid den senast verkställda beskattningen kortare eller längre än 12 månader, höjs eller sänks antalet skatteren så att de skattören som läggs till grund för konjunkturdepositionen motsvarar ett 12 månaders skatteår.

Statsrådet fastställer det pennibelopp som skall utgå per skattöre, dock till högst 30 penni per skattöre. Konjunkturdepositionen kan fastställas till olika belopp i penni för skattören som hänför sig till affärsverksamhet inom olika branscher eller olika geografiska områden. Statsrådet kan likaså bestämma att konjunkturdeposition inte behöver göras på basen av skattören som hänför sig till affärsverksamhet inom en viss bransch eller inom ett visst geografiskt område.

4 §

Depositionsbeloppet uppbärs i minst fyra lika stora rater under en av statsrådet bestämd uppbördsperiod, som omfattar minst 12 och högst 18 månader. Statsrådet bestämmer i sitt beslut uppbördsraternas förfallodagar. Statsrådet kan likväl bestämma att uppbörden av konjunkturdepositionsbelopp skall inställas under pågående uppbördsperiod, varvid de rater som inte förfallit till betalning inte skall uppbäras.

5 §

Beslut av statsrådet om att konjunkturdepositioner skall göras, skall fattas minst två månader före uppbördsperiodens början.


6 §

Konjunkturdepositionerna uppbärs och återbärs av länsskatteverken.


7 §

Om depositionspliktig efter utgången av uppbördsperiodens för konjunkturdeposition upphör med sin affärsverksamhet och det därvid inte är fråga om fusion av samfund eller fortsättande av samma affärsverksamhet på annat sätt i annat företag, eller om hans egendom upplåts till konkurs, skall länsskatteverket på ansökan utan dröjsmål återbetala icke återburen konjunkturdeposition.

8 §

Till den depositionspliktige betalas på depositionen av statens medel en årlig ränta, som uppgår till Finlands Banks grundränta minskad med två och en halv procentenhet.

Ränta betalas på varje återburet belopp från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

Finlands Bank betalar till staten på medel på konto som avses i 6 § 2 mom. en årlig ränta, som uppgår till Finlands Banks grundränta minskad med två och en halv procentenhet.

10 §

Har depositionspliktig före ingången av uppbördsperiodens eller under pågående uppbördsperiod på det sätt som avses i 7 § 2 mom. upphört med sin affärsverksamhet eller har hans egendom upplåtits till konkurs, skall skattedirektören på ansökan bestämma att i konjunkturdeposition erlagda rater skall återbäras och att icke inbetalda rater skall avkortas på det sätt som är stadgat om avkortning av skatter. Har depositionspliktig före debiteringen av konjunkturdepositionerna på ovan åsyftat sätt upphört med sin affärsverksamhet eller har hans egendom upplåtits till konkurs, skall konjunkturdeposition inte debiteras.

11 §

Understiger i 3 § avsett antal skattören 50 000, påförs konjunkturdeposition inte. I samband med utfärdandet av beslut om att konjunkturdepositioner skall göras kan statsrådet höja det minimiantal skattören, på basen av vilket konjunkturdeposition skall påföras, till högst 200 000 skattören.

12 §

Betalas inte konjunkturdepositionen inom föreskriven tid, uppbärs dröjsmålsränta och restavgift på beloppet i enlighet med vad som är stadgat i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76).

Utöver vad som är stadgat i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt, återbärs den dröjsmålsränta och den restavgift som uppkommit på sänkt eller avlyft konjunkturdeposition, även när skyldigheten att göra konjunkturdeposition ändras med stöd av 10 § 2 mom. eller 14 § i denna lag.

Den depositionspliktige får inte vid beskattningen avdraga i 1 mom. avsedd dröjsmålsränta och restavgift från sin skattepliktiga inkomst.

14 §

Länsrätten skall behandla besvären i brådskande ordning.

I beslut som länsrätten givit med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

16 §

Vid indrivning av konjunkturdepositioner i utsökningsväg iakttages vad som är stadgat om utsökning av skatter.

17 §

Har depositionspliktig före utgången av uppbördsperiodens för konjunkturdeposition hos Finlands Bank gjort i lagen om investeringsreserveringar (1094/78) avsedd investeringsdeposition för vilken den i 5 § 2 mom. lagen om investeringsreserveringar föreskrivna tiden löper ut efter utfärdandet av statsrådets beslut om att konjunkturdepositioner skall göras, skall skattedirektören på ansökan nedsätta konjunkturdepositionen med investeringsdepositionens belopp. Konjunkturdepositionen kan dock nedsättas högst med ett belopp motsvarande summan av de uppbördsrater som förfaller till betalning tidigast en månad efter det investeringsdepositionen gjordes.

Finansministeriet eller på dess förordnande skattestyrelsen kan av synnerligen vägande skäl på ansökan helt eller delvis befria depositionspliktig från att göra konjunkturdeposition eller erlägga dröjsmålsränta eller restavgift som uppburits eller skall uppbäras på depositionen.

18 §

Utan hinder av att deposition som inte har gjorts blivit avkortad med stöd av 1 mom. skall den depositionspliktige erlägga dröjsmålsränta och restavgift. Dessa beräknas på den avkortade delen av depositionen till utgången av den kalendermånad under vilken konjunkturdepositionen eljest skulle ha återburits. Restavgiften beräknas dock för högst sex månader.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1983.

Regeringens proposition 110/82
Statsutsk. bet. 117/82
Stora utsk. bet. 276/82

Helsingfors den 25 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.