264/1983

Given i Helsingfors den 18 mars 1983

Lag angående ändring av lagen om arbetet i bagerier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 juni 1961 om arbetet i bagerier (302/61) 1 §, 2 § 3 mom., 4 § 3 mom. och 5 § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 § 3 mom. och 4 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 3 maj 1968 (247/68), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 3 maj 1968, ett nytt 5 mom. och till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på bageriarbete varigenom vara tillverkas för försäljning, på förpackning av bageriprodukter i bageri och sändning av dem därifrån, på tillverkning av bröd, knäckebröd, kex och med dem jämförliga produkter i fabrik eller industriell inrättning eller särskild avdelning av bageri samt på tillverkning av bageriprodukter i andra rörelser, foretag eller inrättningar.

Denna lag tillämpas inte på

1) tillverkning av bröd i privat hushåll vars medlemmar utför arbetet för eget behov; ej heller på

2) bageriarbete som utförs av företagets ägare.

2 §

Utan hinder av vad som är stadgat ovan i denna paragraf kan arbetet genom överenskommelse mellan arbetsgivar- och arbetstagarföreningar, vilkas verksamhetsområde omfattar hela landet, och med tillstånd av undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd, vid tillverkning av matbröd ordnas i tre eller flera skift i fråga om manliga arbetstagare vid industriföretag, bageri eller del av sådant, där de tekniska anordningarna och arbetsförhållandena är sådana att nattarbete inte åsamkar arbetstagarna särskild olägenhet eller medför fara för deras hälsa.


Utan hinder av vad som är stadgat i denna paragraf kan i andra bagerier än sådana som utför i 3 mom. avsett skiftarbete högst 6 procent av de arbetstagare som omfattas av lagen eller minst tre arbetstagare med arbetstagarnas samtycke hållas i arbete mellan klockan 22 och klockan 5.

4 §

I de inledande och avslutande arbeten som är nödvändiga för att övriga arbetstagare vid rörelse, inrättning eller företag skall kunna utföra arbete under hela sin ordinarie arbetstid kan arbetstagare som samtycker därtill, i bageri där sådant skiftarbete som avses i 2 § 3 mom. utförs, hållas i arbete under högst tre timmar i veckan utöver de tider som nämns i 2 § 1, 2 och 4 mom.

5 §

För annat än i 3 § avsett arbete som utförts mellan klockan 22 och klockan 6 skall arbetstagare erhålla en med minst hundra procent höjd lön.

Arbetstagar- och arbetsgivarföreningar vilkas verksamhet omfattar hela landet har rätt att ingå annan överenskommelse om den i 2 mom. avsedda höjda lönen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1983 Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Giltighetstiden för undantagstillstånd som givits innan lagen trätt i kraft fortgår utan särskild ansökan och beslut av undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets aarbetarskyddsnämnd till den 1 oktober 1983.

Regeringens proposition 277/82
Socialutsk. bet. 40/82
Stora utsk. bet. 284/82

Helsingfors den 18 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.