237/1983

Given i Helsingfors den 4 mars 1983

Lag om bevakningsföretag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med drivande av bevakningsföretag avses i denna lag yrkesmässig, på uppdragsavtal baserad verksamhet som består i bevakning av egendom eller skyddande av någons personliga integritet.

Med bevakningsobjekt avses i denna lag i uppdragsavtal närmare angiven fastighet eller inrättning eller sådana allmänna platser eller områden inom vilka offentlig myndighet har begränsat vistelserätten.

Bevakningsobjekt kan även utgöras av separat föremål eller egendom, oberoende av förvaringsplatsen.

2 §

Bevakningsföretag får endast drivas av den som erhållit tillstånd därtill. Tillstånd att driva bevakningsföretag kan beviljas finsk medborgare eller finskt samfund som enligt sina stadgar har till syfte att driva bevakningsföretag. Tillstånd kan dock inte beviljas sådan finsk sammanslutning som avses i 2 § 1 mom. lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier.

Polisman får inte driva bevakningsföretag eller vara verkställande direktör, delägare eller medlem i samfund som driver bevakningsföretag eller höra till dess förvaltningsorgan.

3 §

Bevakningsföretag skall drivas så att dess verksamhet inte försvårar de uppgifter myndigheterna har med hänsyn till upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

4 §

Väktare har rätt att från bevakningsobjektet avlägsna den som vistas där utan tillstånd. Likaså har väktare rätt att från bevakningsobjektet eller dess omedelbara närhet avlägsna den som på sannolika grunder kan misstänkas komma att göra sig skyldig till brott mot bevakningsobjektet eller som med hänsyn till sitt våldsamma, hotfulla eller högljudda uppträdande med sannolikhet kan förmodas komma att orsaka störning eller äventyra säkerheten i fråga om bevakningsobjektet.

5 §

Försöker i 4 § avsedd person som skall avlägsnas genom att göra motstånd undgå att bli avlägsnad, har väktare rätt att bruka sådana maktmedel som med hänsyn till vederbörandes uppträdande och övriga omständigheter kan anses försvarliga för hans avlägsnande.

Har strängare maktmedel brukats än vad som enligt 1 mom. kan anses vara försvarligt, skall gärningsmannen dömas med iakttagande av vad som i 3 kap. 9 § strafflagen är stadgat för motsvarande fall.

6 §

Den som med våld eller hot om våld hindrar eller försöker hindra väktare att fullgöra sin uppgift eller som eljest gör hinder åt väktaren i hans värv skall, om inte strängare straff är stadgat annorstädes i lag, för våldsamt uppträdande mot väktare dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

7 §

Den som driver bevakningsföretag utan tillstånd eller i strid med stadgandena i 3 § eller som bryter mot ett i 2 § 2 mom. stadgat förbud skall för bevakningsföretagsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Den som på annat än i 1 mom. nämnt sätt bryter mot denna lag eller med stöd därav utfärdade stadganden eller bestämmelser skall för bevakningsföretagsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för brottet är stadgat annorstädes i lag.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1983. Genom den upphävs förordningen den 3 mars 1944 angående bevakningsrörelser (145/44).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Utan hinder av denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden får bevakningsföretag drivas på grundvalen av tillstånd som utfärdats med stöd av den i 1 mom. nämnda förordningen högst ett år från lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 108/82
Ekonomiutsk. bet. 13/82
Stora utsk. bet. 241/82

Helsingfors den 4 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
för inrikesärendena Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.