233/1983

Given i Helsingfors den 4 mars 1983

Förordning om nykterhetsarbete

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 19 november 1982 om nykterhetsarbete (828/82):

1 §

Kommunal nykterhetsnämnd har till uppgift

1) att följa nykterhetsarbetet och alkoholförhållandena i kommunen, att taga initiativ och göra framställningar beträffande dem samt att avge utlåtanden;

2) att uppgöra förslag till en till kommunplanen ansluten plan för nykterhetsarbetet;

3) att ordna upplysnings-, utbildnings- och informationsverksamhet i anslutning till nämndens verksamhetsområde;

4) att besluta om fördelningen av de anslag som i kommunens budget för understödande av nykterhetsarbetet har reserverats för samfund samt att övervaka att dessa anslag används på ett ändamålsenligt sätt;

5) att samarbeta med samfund som utför nykterhetsarbete;

6) att samarbeta med kommunens hälsovårds-, social-, skol- och fritidsväsen för att förebygga rusmedelsbruk och olägenheter som förorsakats härav;

7) att tillsammans med hälsovårdsnämnden sörja för den lokala upplysningsverksamheten i fråga om inskränkning av rökningen;

8) att årligen före utgången av mars till länsstyrelsen avge en berättelse enligt ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt formulär över verksamheten under föregående år; samt

9) att utföra även andra i instruktionen föreskrivna och eljest till nämndens verksamhetsområde hörande uppgifter.

2 §

Tjänstetiteln för den i 6 § lagen om nykterhetsarbete (828/82) avsedda tjänsteinnehavaren är direktör för nykterhets väsendet, nykterhetssekreterare eller nykterhetsinstruktör. I fråga om tjänstetiteln för sammanslagen tjänst gäller i tillämpliga delar vad som är sagt ovan.

3 §

Behörighetsvillkor för de kommunala tjänster för vilkas avlöning statsandel kan erhållas är i fråga om

1) direktör för nykterhetsväsendet för tjänsten lämplig högskoleexamen eller för tjänsten lämplig examen på institutsnivå och den förtrogenhet med nykterhetsarbetet som uppgiften förutsätter; samt i fråga om

2) nykterhetssekreterare och nykterhetsinstruktör nykterhetssekreterarexamen eller för uppgiften lämplig examen på institutsnivå samt den förtrogenhet med nykterhetsväsendet som uppgiften förutsätter.

Då i 1 mom. avsedd tjänst är sammanslagen med annan kommunal tjänst, skall tjänsteinnehavaren uppfylla av social- och hälsovårdsministeriet bestämda behörighetsvillkor.

4 §

I 6 § lagen om nykterhetsarbete avsedda tjänsteinnehavare skall iakttaga ett levnadssätt som inte står i strid med nykterhetsarbetets syfte.

5 §

Statistikcentralen skall årligen före utgången av augusti tillställa social- och hälsovårdsministeriet en förteckning över antalet mantalsskrivna invånare i början av ifrågavarande år i hela landet samt i varje län och kommun.

På motsvarande sätt skall statistikcentralen till varje länsstyrelse sända uppgifter om antalet mantalsskrivna invånare i länet och i var och en av kommunerna inom detta samt till varje kommun uppgifter om antalet mantalsskrivna invånare i kommunen.

6 §

Den i 10 § 1 punkten lagen om nykterhetsarbete avsedda dispositionsplanen skall innehålla:

1) målsättningen för verksamheten till förebyggande av olägenheter som förorsakas av rusmedelsbruk och särskilt områden som är föremål för verksamheten;

2) utredningar över projekt som skall understödas och deras förverkligande jämte tidtabell;

3) utredningar över uppskattade kostnader;

4) utredningar över projekt som fortsätter under år som följer efter understödsåret och dessa projekts uppskattade kostnader; samt

5) andra nödvändiga uppgifter.

Understöd som ingår i dispositionsplan skall sökas hos social- och hälsovårdsministeriet före utgången av maj året före understödsåret.

Social- och hälsovårdsministeriet skall, på blanketter som överensstämmer med ett av ministeriet fastställt formulär, före utgången av maj det år som följer på det år då det beviljade understödet använts tillställas utredning över användningen av understödet.

7 §

Såsom riksomfattande nykterhetsorganisation som kan erhålla i 10 § 2 punkten lagen om nykterhetsarbete avsett understöd kan godkännas en registrerad förening vars primära uppgift enligt stadgarna är att inom riket främja verksamhet som avses i 1 § lagen om nykterhetsarbete.

8 §

Ansökan rörande i 7 § avsett godkännande tillställs social- och hälsovårdsministeriet. I samband med ansökan skall framläggas av ministeriet föreskriven utredning om organisationens uppbyggnad, medlemskår, verksamhet och ekonomi.

Ny organisation beviljas inte utan särskilt skäl verksamhetsunderstöd innan organisationen varit verksam under en räkenskapsperiod som omfattat minst ett år.

Social- och hälsovårdsministeriet för förteckning över de riksomfattande nykterhetsorganisationer som godkänts såsom organisationer, med rätt till understöd enligt lagen om nykterhetsarbete.

9 §

Understöd till riksomfattande nykterhetsorganisationer skall, på blanketter som överensstämmer med ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt formulär, sökas före utgången av oktober det år som föregår understödsåret.

Redogörelse för användningen av beviljat understöd skall, på blanketter som överensstämmer med ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt formulär, inlämnas till ministeriet före utgången av maj det år som närmast följer på understödsåret.

10 §

Understöd kan beviljas som allmänt understöd för utgifter för nykterhetsarbetet eller som specialunderstöd för utgifter som hänför sig till ett visst objekt, en specialfunktion eller en investering eller för täckande av låneutgifter.

Då allmänt understöd beviljas, beaktas såsom godtagbara verksamhetsutgifter organisationens utgifter till deras bruttobelopp, med undantag av utgifterna för publicerings- och förmedlingsverksamhet samt kurscentrals utgifter, av vilka beaktas endast eventuell godtagbar förlust. Utgifter vid inkomstförvärv och affärsverksamhet är likväl inte i momentet avsedda godtagbara verksamhetsutgifter.

Vid bevlljande, användning, betalning och övervakning av användningen av understöd skall följas statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65).

11 §

Delegationen för nykterhets- och alkoholärenden består av en ordförande, två vice ordförande samt sju andra medlemmar, som statsrådet förordnar för tre kalenderår i sänder.

Medlemmarna i delegationen skall vara förtrogna med nykterhets- och alkoholfrågan.

12 §

Delegationen för nykterhets- och alkoholärenden har till uppgift att följa nykterhets- och alkoholförhållandena samt att behandla ärenden i anslutning till den allmänna planeringen och det allmänna utvecklandet av nykterhets- och alkoholpolitiken.

Delegationen för nykterhets- och alkoholärenden kan göra framställningar och taga initiativ samt avge utlåtanden i ärenden som faller under dess behörighet.

13 §

Utöver vad som är stadgat i 11 § lagen om nykterhetsarbete skall delegationen för nykterhets- och alkoholärenden beredas tillfälle att inom utsatt tid till social- och hälsovårdsministeriet avge utlåtande även över förslag till fördelning av ett i 10 § 2 punkten lagen om nykterhetsarbete avsett anslag.

14 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer instruktionen för delegationen för nykterhets- och alkoholärenden och utfärdar vid behov närmare bestämmelser om delegationen och dess verksamhet.

15 §

Utöver vad som i lagen om nykterhetsarbete är stadgat angående länsstyrelses åligganden skall länsstyrelsen

1) planera, leda och övervaka nykterhetsnämndernas verksamhet samt koordinera nykterhetsarbete som utförs på olika håll;

2) bistå nykterhetsnämnderna då rådplägningar och utbildning anordnas; samt

3) samarbeta med olika myndigheter och samfund i ärenden som gäller nykterhetsarbete.

16 §

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Genom denna förordning upphävs 2, 9 och 10 §§ förordningen den 4 oktober 1968 om fördelning och användning av medel som avses i 98 § alkohollagen (568/68).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtagas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 4 mars 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.