228/1983

Given i Helsingfors den 4 mars 1983

Lag om Urho Kekkonens nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Till ett i lagen om naturskydd (71/23) avsett särskilt skyddsområde avsätts inom området Koilliskaira i Enare, Savukoski och Sodankylä kommuner ett omkring 253 000 hektar stort område, som omfattar av staten ägda områden vilka ligger inom de på bifogade kartskiss med en röd streckad linje utmärkta gränserna. Skyddsområdets namn är Urho Kekkonens nationalpark.

2 §

För ordnande av skötseln, användningen och övervakningen av Urho Kekkonens nationalpark samt för ordnande av informationen i parken inrättas ett behövligt antal tjänster eller befattningar eller anställs personal i arbetsavtalsförhållande.

Motsvarar de i 1 mom. avsedda tjänsterna, befattningarna och arbetstillfällena tillsammans med de arbetstillfällen, som genom inrättandet av nationalparken uppstår inom turistnäringen, inte till antalet de skogsarbetstillfällen som går förlorade till följd av att parken inrättas, skall staten i mån av möjlighet skapa ett mot skillnaden svarande antal nya arbetstillfällen.

3 §

Gränserna för Urho Kekkonens nationalpark skall bestämmas och utmärkas i terrängen vid lantmäteriförrättning, varvid i tillämpliga delar skall iakttagas vad som i lagen om skifte (604/51) är stadgat om rågång. Nationalparkens gränser bör bestämmas så att de så väl som möjligt anpassas till terrängen. Meningsskiljaktighet angående gränsens sträckning avgörs av statsrådet. I statsrådets beslut får ändring inte sökas.

Nationalparkens gränser skall utmärkas så att ett tillräckligt antal skyltar som anger parkområdet utplaceras i terrängen och att på träd eller andra landmärken som är belägna på gränslinjen målas ett märke som anger var gränsen går. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om de skyltar som skall utplaceras vid gränslinjerna samt om de märken som skall målas på dem.

4 §

Myndighet som övervakar naturvården har rätt att omhändertaga jakt-, uppsamlings- och andra redskap som någon använt eller ämnat använda i strid med de stadganden eller föreskrifter som skall iakttagas i nationalparken. Samma rätt gäller beträffande på parkområdet olovligen fångade djur och olovligen tagna växter samt även eljest allt sådant som det är förbjudet att taga eller använda på parkområdet.

5 §

Övergår område som inte ägs av staten, men som är beläget inom de på bifogade karta utmärkta gränserna för nationalparken, i statens ägo, anses det höra till nationalparken.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning. Bestämmelser som med stöd av 2 § 2 mom. lagen om naturskydd utfärdas angående fredning av nationalparken hindrar inte ortsbefolkningen att idka fiske, jakt eller renskötsel eller att handla göromål som ansluter sig till dessa näringsfång.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1983.

Regeringens proposition 8/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. 24/82
Stora utsk. bet 230/82

Helsingfors den 4 mars 1983

Republikens President
MAUNO KOVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Bilaga, Urho Kekkonens nationalpark. Kartan saknas, se Författningssamling 228/1983.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.