222/1983

Given i Helsingfors den 25 februari 1983

Lag angående temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut fogas temporärt till lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) en ny 46 b § som följer:

46 b §

Skattskyldig, som är ansvarig för åtgärder hörande till kärnavfallshanteringen, får vid beskattningen för år 1982 från sin inkomst avdraga totalbeloppet av den reservering för kärnavfallshantering som handels- och industriministeriet med stöd av 4 och 5 §§ atomenergilagen (356/57) med hänsyn till framtida åtgärder inom kärnavfallshanteringen fastställt för den skattskyldige för år 1982. Vid beskattningen för år 1983 får den skattskyldige avdraga skillnaden mellan totalbeloppen av de reserveringar för kärnavfallshantering som handels- och industriministeriet fastställt för åren 1983 och 1982, likväl inte mera än 220 miljoner mark. Avdraget förutsätter att reserveringen gjorts även i den skattskyldiges bokföring.

De under åren efter år 1983 uppkommande utgifter för kärnavfallshantering, för vilkas erläggande reservering för kärnavfallshantering gjorts, skall till beloppet av den i 1 mom. nämnda reserveringen för kärnavfallshantering täckas med nämnda reservering. Dessa utgifter för kärnavfallshantering är inte avdragbara vid beskattningen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1983. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1982.

Regeringens proposition 273/82
Statsutsk. bet. 120/83
Stora utsk. bet. 279/83

Helsingfors den 25 februari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.