208/1983

Given i Helsingfors den 25 februari 1983

Lag angående ändring av lagen om vägbefordringsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 mars 1979 om vägbefordringsavtal (345/79) 40 § 1 mom. och

fogas till lagen en ny 40 a § som följer:

40 a §
Anmärkning om minskning, skada och dröjsmål vid inrikes befordran

Vid inrikes befordran skall anmärkning om att gods minskats eller skadats tillställas fraktföraren när godset mottages, om minskningen eller skadan var synlig, och i annat fall skriftligt inom sju dagar från mottagandet eller från sådan undersökning av godsets tillstånd som fraktföraren och mottagaren gemensamt har utfört. Söndagar och helgdagar medräknas inte när tidsfristen beräknas. Anmärkning om dröjsmål med godsets utlämnande skall göras skriftligt inom tjugoen dagar från den dag då godset ställdes till mottagarens förfogande.

Är mottagaren en sådan konsument som avses i 1 kap. 4 § konsumentskyddslagen (38/78), skall anmärkning göras inom skälig tid efter det godset mottagits.

Försummas anmärkning som avses i denna paragraf är talerätten förlorad, om inte uppsåt eller grov vårdslöshet stannar den till last för vars förfarande fraktföraren svarar enligt 10 §.

Vid beräkning av tidsfrister och utförande av nödvändiga undersökningar skall stadgandena i 40 § 4 och 5 mom. iakttagas i tillämpliga delar.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1983. Lagen tillämpas på sådan befordran som har inletts efter det att denna lag har trätt i kraft.

Regeringens proposition 248/82
Trafikutsk. bet. 7/82
Stora utsk. bet. 267/82

Helsingfors den 25 februari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.