94/1983

Given i Helsingfors den 21 januari 1983

Förordning angående ändring av förordningen om länsstyrelse

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras 3 § 3 mom., 14 § 2 mom. och 52 § 6 mom. förordningen den 29 april 1955 om länsstyrelse (188/55),

av dessa lagrum 3 § 3 mom. och 52 § 6 mom. sådana de lyder i förordning av den 29 januari 1982 (74/82) och 14 § 2 mom. sådant det lyder i förordningen av den 22 december 1978 (1063/78) som följer:

3 §

Föredragande i länsstyrelsen är det länsråd, som är kanslichef, landskamrer, polisinspektör, planläggnings- och byggnadsinspektör, byråchef, inspektör för uppgifter inom planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsförvaltningen, motsvarande extraordinarie inspektör, extraordinarie planeringschef, extraordinarie planeringssekreterare, extraordinarie miljövårdsinspektör, extraordinarie inspektör, räddningsinspektör, äldre och yngre landssekreterare samt motsvarande extraordinarie landssekreterare, extraordinarie kanslisekreterare, extraordinarie biträdande polisinspektör, extraordinarie länskommissarie, kamrer, biträdande inspektör, extraordinarie biträdande inspektör, extraordinarie föredragande, tillfällig föredragande, länsbokhållare, extraordinarie länsbokhållare, notarie och extraordinarie notarie samt skoavdelningens avdelningschef, biträdande avdelningschef, skolinspektör, extraordinarie skolinspektör, extraordinarie skolpsykolog, extraordinarie skolkurator, extraordinarie avdelningssekreterare, social- och hälsovårdsavdelningens avdelningschef, extraordinarie överinspektör, länssocialinspektör, extraordinarie biträdande länssocialinspektör, extraordinarie länssocialinstruktör, extraordinarie nykterhets- och alkoholinspektör, länsläkare, rättsläkare, extraordinarie länshälsoinspektör, hälsovårdsinspektör, extraordinarie hälsovårdsinspektör, länsveterinär och extraordinarie livsmedelsinspektör.


14 §

Länsstyrelsen skall enligt anvisningar av de myndigheter, under vilka den är underställd, uppgöra statistik över och andra redogörelser för behandlade ärenden.

52 §

Av extraordinarie planeringschef och planeringssekreterare krävs för befattningen lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med planeringsuppgifter. Av extraordinarie miljövårdsinspektör, inspektör, kanslisekreterare, räkenskapssekreterare och utredningssekreterare krävs för befattningen lämplig högskoleexamen. Av extraordinarie föredragande krävs juris kandidatexamen eller annan högskoleexamen, som med beaktande av den speciella arten av föredragandens uppgifter är lämplig för befattningen. Av extraordinarie länskommissarie krävs vicenotarieexamen och förtrogenhet med polisväsendet eller tjänsteexamen för polisbefäl.

Av innehavare av annan extraordinarie befattning krävs samma kompetens som av innehavare av motsvarande ordinarie tjänst eller befattning.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1983.

Innan denna förordning träder i kraft, kan av förordningens verkställighet förutsatta åtgärder vidtas.

Helsingfors den 21 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
för inrikesärendena Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.