71/1983

Given i Helsingfors den 21 januari 1983

Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 2 § 2 mom., 18 § 2 punkten, 30 § 4 mom. och 43 § 1 mom.,

av dessa lagrum 30 § 4 mom. och 43 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 28 december 1978 (1090/78), som följer:

2 §

All rörelse som skattskyldig bedriver utgör en och samma förvärvskälla. Varje självständigt yrke utgör en särskild förvärvskälla.

18 §

Avdragbara utgifter äro även:


2) ränta på gäld som härrör av näringsverksamhet, även då räntan är beroende av rörelsens resultat,


30 §

Har vid beräkning av utgiftsresten en del av de överlåtelsepriser och övriga vederlag, som under skatteåret erhållits för lösa anläggningstillgångar, inte avdragits, betraktas denna del som skattepliktig intäkt för skatteåret. Fortsätter den skattskyldige sin näringsverksamhet och gör han sannolikt att han ämnar anskaffa nya förslitning underkastade anläggningstillgångar, betraktas det vid beräkning av utgiftsresten icke avdragna beloppet dock inte som intäkt för skatteåret, utan det avdrages från anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar som tagits i bruk under de två följande skatteåren eller, om länsskatteverket i det län inom vilket den skattskyldiges hemort är belägen, på den skattskyldiges ansökan av särskilda skäl så beslutar, även under flera följande skatteår. Belopp som inte på ovan nämnt sätt avdragits beaktas som intäkt för det skatteår under vilket det senast bort avdragas från anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar.

43 §

Fortsätter den skattskyldige sin näringsverksamhet och gör han sannolikt att han ämnar reparera skadade eller anskaffa nya förslitning underkastade anläggningstillgångar, beaktas skattepliktiga överlåtelsepriser och övriga vederlag för anläggningstillgångar, avsedda i 34, 36, 37, 38 och 39 §§, med undantag för den del som motsvarar den oavskrivna anskaffningsutgiften, såsom intäkt genom att de avdrages från anskaffningsutgiften för de nya anläggningstillgångarna eller utgifterna för iståndsättande av de skadade anläggningstillgångarna. överlåtelsepriset och vederlaget eller den del av dem som inte på ovan nämnt sätt avdragits under det skatteår då anläggningstillgång överlåtits, förstörts eller skadats, eller under tre skatteår eller, om länsskatteverket i det län inom vilket den skattskyldiges hemort är belägen, på den skattskyldiges ansökan av särskilda skäl så beslutar, även under flera följande skatteår, beaktas som intäkt för det skatteår under vilket det senast bort avdragas från anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1983. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1984.

Regeringens proposition 251/82
Statsutsk. bet. 106/82
Stora utsk. bet. 239/82

Helsingfors den 21 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.