68./1983

Given i Helsingfors den 21 januari 1983

Lag om ordningsbot i vägtrafik

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom förordning kan ordningsbot stadgas som påföljd för sådant brott mot vägtrafiklagen (267/81) eller med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser som föranlett fara eller olägenhet som i allmänhet bör anses ringa.

Förseelse som avses i 1 mom. bör lätt kunna konstateras och bestämmas.

2 §

Ordningsbot får inte föreläggas, om trafikförseelse som avses i 1 § har orsakat eller kunnat orsaka annan fara eller olägenhet än sådan som bör anses vara ringa eller om den som begått förseelsen har visat likgiltighet i fråga om de stadganden och bestämmelser som ingår i vägtrafiklagstiftningen.

Polisman skall för den som misstänks för en förseelse uppge orsaken, då ordningsbot inte kan föreläggas till följd av att stadgandet i 1 mom. tillämpas.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1983.

Regeringens proposition 19/81
Lagutsk. bet. 5/82
Stora utsk. bet. 167/82

Helsingfors den 21 januari 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.