47/1983

Given i Helsingfors den 14 januari 1983

Lag angående ändring av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) 9 § 1―4 mom. och 10 § 2 och 4 mom. samt

fogas till 6 § nya 3 och 4 mom. som följer:

6 §

Fastighet, i 2 § förordningen den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom nämnd, på annans grund befintlig anläggning jämte besittningsrätten till grunden, rätt att utbryta visst område samt sådan aktie i bostads- eller fastighetsaktiebolag som berättigar till besittning av lägenhet som av gäldenären används som bostad får dock försäljas först sedan fastställandet eller debiteringen av fordran vunnit laga kraft.

Vid utsökning av skatter och avgifter som avses i beskattningslagen (482/58) tillämpas i 2 mom. stadgade begränsningar, om ändring i den ordinarie beskattningen sökts genom skatteanmärkning hos prövningsnämnden eller genom besvär hos länsrätten eller om skatterättelse yrkats hos skattenämnden eller länsskattenämnden och besvären eller rättelseyrkandet har anförts inom 60 dagar från den dag då prövningsnämndens meddelande om besvärstidens början har anslagits enligt 93 § beskattningslagen.

Begränsningarna gäller tills beslut med anledning av ändringssökandet har vunnit laga kraft. Beträffande beslut som angår skatterättelse gäller begränsningarna, om ändring sökts i beslutet inom 60 dagar från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet.

Att den som begärt utsökning har sökt ändring hindrar inte att verkställigheten fullföljs.

9 §

Myndighet som handlägger ordinarie besvär, grundbesvär eller skatterättelse som rör fastställande eller debitering av fordran kan, om skäl därtill yppar sig, helt eller till någon del förbjuda utsökning av fordran eller förordna att utsökningen skall avbrytas.

Önskar den vars egendom utmätts, på grundval av besvär eller rättelseyrkande söka avbrytande av verkställigheten, skall han omedelbart eller senast den åttonde dagen efter utmätningen därom underrätta utmätningsmannen, som skall avbryta verkställigheten tills vidare.

Ansökan om avbrytande av verkställighet skall göras skriftligt. Den riktas till utmätningsmannen, och därtill skall fogas av utmätningsmannen bestyrkt avskrift av utmätningsprotokollet samt intyg över att besvär rörande fastställandet eller debiteringen av fordran eller skatterättelse som grundar sig på gäldenärens rättelseyrkande är anhängiga, eller besvärsskriften och de handlingar som ändringssökanden åberopar.

Ansökan om avbrytande jämte bilagor skall senast den tjugonde dagen efter utmätningen tillställas utmätningsmannen, som ofördröjligen skall sända handlingarna till den myndighet på vilken det ankommer att pröva besvären eller rättelseyrkandet.


10 §

Förordnande om förbud mot eller avbrytande av utsökning är, såvida den myndighet som avses i 9 § 1 mom. inte annorlunda bestämmer, i kraft till dess besvären eller grundbesvären avgjorts genom laga kraft vunnet beslut. Förordnande som getts i samband med skatterättelse gäller, om i beslutet över skatterättelsen har sökts ändring genom besvär inom den tid som nämns i 6 § 4 mom. Att den som begärt utsökning har sökt ändring hindrar inte att verkställigheten fullföljs. Då tre månader förflutit från det beslutet gavs, skall verkställigheten även annars fullföljas, om inte den betalningsskyldige visar att han inom stadgad tid har sökt ändring i beslutet eller att den stadgade tiden inte ännu har löpt ut.


Myndighet som handlägger ordinarie besvär eller grundbesvär kan förordna sin ordförande, ledamot eller föredragande att handlägga och avgöra ansökningar om förbud mot eller avbrytande av utsökning. Ankommer handläggningen av ärendet på skattenämnden eller länsskattenämnden, kan också vederbörande skattebyrå eller länsskatteverk fatta beslut om förbud mot eller avbrytande av utsökningen.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1983.

Har i beslut angående beskattningen sökts ändring genom besvär innan denna lag trätt i kraft, gäller dock de försäljningsbegränsningar som avses i 6 § 2 mom. tills ett laga kraft vunnet beslut har givits i saken.

Regeringens proposition 214/82
Andra lagutsk. bet. 17/82
Stora utsk. bet. 250/82

Helsingfors den 14 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Chris/offer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.