1/1983

Given i Helsingfors den 7 januari 1983

Lag angående ändring av 1 och 3 §§ lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden (78/22) 1 § 1 mom., 3 § 1 mom. 4, 8 och 12 punkterna samt den svenska språkdräkten i 3 § 1 mom. 2 punkten,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom lagar av den 4 december 1953, den 9 januari 1970 och den 15 januari 1971 (481/53, 16/70 och 43/71) samt 3 § 1 mom. 4 och 8 punkterna sådana de lyder i lag av den 19 januari 1973 (34/73) och 12 punkten sådan den lyder i nämnda lag av den 9 januari 1970, samt

fogas till 3 § 1 mom. en ny 13 punkt, varvid den nuvarande 13 punkten blir 14 punkt, som följer:

1 §

För handhavandet av den allmänna styrelsen och de olika förvaltningsgrenarna skall i statsrådet finnas tolv ministerier, nämligen

1) utrikesministeriet;

2) justitieministeriet;

3) inrikesministeriet;

4) försvarsministeriet;

5) finansministeriet;

6) undervisningsministeriet;

7) jord- och skogsbruksministeriet;

8) trafikministeriet;

9) handels- och industriministeriet;

10) social- och hälsovårdsministeriet;

11) arbetskraftsministeriet; och

12) miljöministeriet.


3 §

Av ärenden som ankomma på statsrådet handlägger:


2) utrikesministeriet ärenden som föranleds av Finlands förhållanden till utländska makter;


4) inrikesministeriet ärenden som angår allmän ordning och säkerhet, länsförvaltningen, kommunalförvaltningen med undantag av kommunala val, folkbokföringen, brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddet och gränsbevakningsväsendet;


8) jord- och skogsbruksministeriet ärenden som angår jordbruk, skogsbruk, lantmäteriet, kolonisations verksamheten, veterinärväsendet, fiske och jakt samt vattenförvaltningen, om denna inte ankommer på något annat ministerium;


12) arbetskraftsministeriet ärenden som angår planering och ledning av arbetskraftspolitiken samt främjande av sysselsättningen och avvärjande av arbetslöshet;

13) miljöministeriet ärenden som angår miljövård, naturskydd, friluftsliv och utnyttjande av naturen för rekreation, vattenvård, bekämpning av oljeskador, skydd av den marina miljön, bekämpning av miljöolägenheter förorsakade av gifter och andra kemikalier, planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsväsendet, om inte ovan nämnda ärenden ankommer på något annat ministerium; samtDenna lag träder i kraft den 1 oktober 1983.

Vad som i 3 § 1 mom. 13 punkten är stadgat eller bestämt om andra ministerier i ärenden som angår miljöministeriets verksamhetsområde gäller, sedan denna lag trätt i kraft, på motsvarande sätt miljöministeriet.

I 3 § 1 mom. 13 punkten nämnda ärenden som är anhängiga i andra ministerier överförs när denna lag träder i kraft till miljöministeriet.

Om de tjänster och befattningar som skall inrättas, indragas och överföras när denna lag träder i kraft stadgas särskilt.

Innan denna lag träder i kraft kan behövliga åtgärder vidtagas.

Regeringens proposition 147/82
Lagmotion 128/82
Grundlagsutsk. bet. 26/82
Stora utsk. bet. 208/82

Helsingfors den 7 januari 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.