Ursprungliga författningar: 1983

1146/1983
Lag om ändring av idrottslagen
1140/1983
Förordning om ändring av förordningen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
1127/1983
Lag angående ändring av 1 § lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna
1124/1983
Lag angående ändring av 43 a § lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1123/1983
Lag angående ändring av 1 § lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån
1122/1983
Lag angående ändring av 60 § lagen om olycksfallsförsäkring
1121/1983
Lag angående ändring av 18 § lagen om sjömanspensioner
1120/1983
Lag om upphävande av 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare
1119/1983
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1108/1983
Lag om ändring av 137 § byggnadslagen
1106/1983
Lag angående ändring av 1 och 2 §§ lagen om exportgaranti
1080/1983
Lag angående ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
1071/1983
Lag om ändring av 3 § lagen angående införande av folkhälsolagen
1070/1983
Lag om ändring av 21 § folkhälsolagen
1055/1983
Lag om ändring av 15 d § familjepensionslagen
1054/1983
Lag angående ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen
1053/1983
Lag om ändring av 27 § folkpensionslagen
1041/1983
Lag angående ändring av 1 och 3 §§ lagen om statens tekniska forskningscentral
1029/1983
Förordning om ändring av marktäktsförordningen
1016/1983
Förordning om farledsavgift
1011/1983
Förordning angående ändring av 11 § förordningen om nykterhetsarbete
1010/1983
Barnskyddsförordning
999/1983
Förordning om ändring av 159 § byggnadsförordningen
998/1983
Lag om ändring av 115 § byggnadslagen
997/1983
Förordning om ändring av varumärkesförordmngen
996/1983
Lag om ändring av varumärkeslagen
995/1983
Lag om geologiska forskningscentralen
979/1983
Lag om ändring av vattenlagen
978/1983
Lag angående ändring av 3 § lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden
974/1983
Förordning angående ändring av 3 § förordningen om krigsmannaed
971/1983
Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen
969/1983
Militär disciplinförordning
967/1983
Förordning angående ändring av 2 och 73 §§ förordningen om verkställighet av bötesstraff
966/1983
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff
964/1983
Militär rättegångsförordning
963/1983
Förordning om tillämpningsområdet för stadgandena angående straff för militära brott
957/1983
Lag angående ändring av 9 a § lagen om statens pensioner
943/1983
Lag om ändring av 1 § räntelagen
929/1983
Lag om ändring av byggnadslagen
928/1983
Lag om ändring av marktäktslagen
910/1983
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff
900/1983
Lag om ändring av 17 § inkomstskattelagen för gårdsbruk
852./1983
Förordning angående ändring av 6 § förordningen om delgivning i förvaltningsärenden
847/1983
Förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder
831/1983
Lag om upphävande av 11 § religionsfrihetslagen
825/1983
Lag angående ändring av 6 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
808/1983
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
801./1983
Förordning om upphävande av 1 § förordningen angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om yrkessjukdomar och 2 § trafikförsäkringsförordningen
775/1983
Lag angående ändring av 11 och 154 §§ lagen om andelslag
743/1983
Förordning om bevakningsföretag
731/1983
Förordning om explosionsfarliga ämnen inom gränsbevakningsväsendet och polisen
723/1983
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om statens pensioner
720/1983
Förordning om ändring av 40 § sjukförsäkringsförordningen
719/1983
Förordning om ändring av 20 och 22 §§ folkpensionsförordningen
704/1983
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd
703/1983
Lag om specialskydd för Ounasjoki älv
691/1983
Lag angående ändring av 1 § lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter
690./1983
Lag angående ändring av 22 § förordningen om införande av strafflagen
689/1983
Lag om ändring av 33 § bokföringslagen
688/1983
Lag angående ändring av 79 c § lagen om andelslag
687/1983
Lag angående ändring av lagen om aktiebolag
683/1983
Barnskyddslag
681/1983
Lag angående ändring av lagen om penninginsamlingar
676/1983
Lag om ändring av 5 och 10 §§ sjukförsäkringslagen
674/1983
Lag om ändring av folkhälsolagen
621/1983
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådet beslut om stödjande av skärgårdstransporter
609/1983
Lag om ändring av 2 § lagen om den försvarsekonomiska planeringskommissionen
607/1983
Socialvårdsförordning
600/1983
Förordning angående ändring av 3 § förordningen om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden
578/1983
Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
558/1983
Förordning angående upphävande av 1 § 2 mom. och 3 § förordningen om tryggande av underhåll for barn
550/1983
Förordning angående ändring av förordningen om barndagvård
548/1983
Förordning om ändring av förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
547/1983
Förordning angående ändring av 29 § förordningen om statens uppfostringsanstalter
498/1983
Lag om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
484/1983
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
481/1983
Lag om skolor för hörselskadade och synskadade
477/1983
Gymnasielag
476/1983
Grundskolelag
448/1983
Lag angående ändring av lagen om kommunala hamnordningar och trafikavgifter
438/1983
Förordning om hyresbåtars säkerhet
401/1983
Lag angående ändring av lagen om naturskydd
370/1983
Lag om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag
369/1983
Lag angående ändring av 3 och 7 §§ lagen om anordnande av förmynderskap i vissa fall
367/1983
Lag angående ändring av 15 och 20 §§ lagen om faderskap
366/1983
Lag angående ändring av lagen om verkställighet av dom rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med barn
364/1983
Lag angående ändring av 4 och 5 §§ lagen om underhåll för barn
363/1983
Lag om ändring av 12 kap. rättegångsbalken
361/1983
Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt
356/1983
Förordning angående ändring av förordningen om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter
355./1983
Lag angående ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet
349/1983
Lag angående ändring av 2 § lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk
344/1983
Handels- och industriministeriets beslut om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner
341/1983
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om statens arbetstagares semester
335/1983
Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän
334/1983
Lag om ändring av beskattningslagen
332./1983
Lag angående ändring av 9 § lagen om gränsbevakningsväsendet
331/1983
Militär disciplinlag
330/1983
Lag angående ändring av 7 a § lagen om högsta domstolen
329./1983
Lag angående ändring av 15 och 16 §§ förordningen om införande av strafflagen
328/1983
Lag om införande av militära rättegångslagen
327/1983
Lag om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden
326/1983
Militär rättegångslag
325/1983
Lag om ändring av värnpliktslagen
324/1983
Lag angående ändring av 2 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare
323/1983
Lag angående ändring av 27 § lagen om unga förbrytare
311/1983
Förordning angående ändring av förordningen om ceremonielet vid riksdags öppnande och avslutning
307/1983
Lag angående ändring av lagen om begränsning av nyttjande av åker
304/1983
Lag angående ändring av lagen om barndagvård
296/1983
Lag angående ändring av lagen om investeringsskatt på vissa husbyggen
295/1983
Lag angående ändring av lagen om konjunkturdepositioner vid affärsverksamhet
292/1983
Förordning om fritidsfarkosters flaggor
282/1983
Lag angående ändring av 1 § lagen om riksrätten
279/1983
Lag om ändring av 27 § Regeringsformen för Finland
278/1983
Lag om ändring av riksdagsordningen
273/1983
Lag om beskattning av rederibolag och redare
264/1983
Lag angående ändring av lagen om arbetet i bagerier
237/1983
Lag om bevakningsföretag
236/1983
Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner
233/1983
Förordning om nykterhetsarbete
232/1983
Förordning angående ändring av förordningen om skatteuppbörd
230/1983
Förordning om ändring av 157 § byggnadsförordningen
228/1983
Lag om Urho Kekkonens nationalpark
225/1983
Förordning angående ändring av 4 och 6 §§ förordningen om lönegaranti
223/1983
Lag om ändring av beskattningslagen
222/1983
Lag angående temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
218/1983
Statsrådets beslut angående ändring av 3 och 5 §§ statsrådets beslut om extra journalistpensioner
209/1983
Lag om ändring av ärvdabalken
208/1983
Lag angående ändring av lagen om vägbefordringsavtal
201/1983
Förordning om arbetsdomstolen
162/1983
Förordning angående ändring av 7 § förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärstipendier.
135/1983
Lag angående ändring av lagen om skogsforskningsinstitutet
113/1983
Lag angående ändring av lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan
112/1983
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
102/1983
Lag angående ändring av 17 § lagen om statens pensioner
99/1983
Lag om ändring av folkpensionslagen
94/1983
Förordning angående ändring av förordningen om länsstyrelse
90/1983
Lag angående ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
89/1983
Lag angående ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen
71/1983
Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
70/1983
Lag om ändring av 72 § beskattningslagen
69/1983
Lag angående ändring av 3 § lagen om verkställighet av bötesstraff
68./1983
Lag om ordningsbot i vägtrafik
66./1983
Ordningsbotslag
53/1983
Förordning om ändring av 109 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen
52/1983
Förordning om ändring av 47 och 147 §§ byggnadsförordningen
47/1983
Lag angående ändring av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
45/1983
Lag om ändring av 1 kap. konsumentskyddslagen
18/1983
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid högskolor
1/1983
Lag angående ändring av 1 och 3 §§ lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.