1110/1982

Given i Helsingfors den 30 december 1982

Lag angående ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) 5 § 2 mom., 8 och 20 §§, 21 § 2 och 3 mom., 26 §, 49 § 1 och 2 mom., 52 § 1 och 2 mom., 63 §, 73 § 2 mom., 77 § 1 mom., 87 och 91 §§, 95 § 1 mom. och 97 § 2 och 3 mom. samt

fogas till 11 § ett nytt 2 mom., till 53 § ett nytt 2 mom., till 59 § ett nytt 3 mom., till 81 § ett nytt 2 mom. och till 89 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

5 §

När fastställelsen av viss plan, beviljandet av tillstånd eller annat beslut samtidigt medför rätt att verkställa för genomförandet av företaget erforderlig inlösen, behövs inlösningstillstånd inte.

8 §

Ägare av sådan fast egendom och innehavare av sådan nyttjanderätt som inlöses skall, om sökanden inte styrker att dessa skriftligen har samtyckt till inlösningen, innan inlösningstillstånd utfärdas beredas tillfälle att inom utsatt tid avge utlåtande i saken. Denna tid rår inte vara kortare än 30 dagar, ej heller längre än 60 dagar, räknat från delgivningen av ansökan.

Vederbörande kommun samt, om företaget har regional betydelse, länsstyrelsen och regionplansförbundet skall beredas i 1 mom. avsett tillfälle. Har företaget avsevärd betydelse för miljövården, skall även vederbörande specialmyndighet som omhänderhar miljövården beredas motsvarande tillfälle.

11 §

Förordnande om verkställande av ovan i 5 § 2 mom. avsedd inlösen, inlösen av del av tomt samt sådan annan inlösen till vilken sökanden har rätt utan inlösningstillstånd utfärdas av lantmäterikontoret på ansökan.

20 §

Inlösningar som grundar sig på ett och samma inlösningstillstånd skall behandlas vid samma förrättning. Lantmäterikontoret kan likväl vid utfärdandet av förrättningsförordnande eller under förrättningen åtskilja på samma inlösningstillstånd grundade inlösningar för behandling vid olika förrättningar, om det för påskyndande av inlösningen eller av annan orsak är nödvändigt.

21 §

Skall föremålet för inlösningen till någon del dock bestämmas vid inlösningsförrättningen och kan sakägarna inte enas därom eller uppstår vid förrättningen eljest meningsskiljaktighet om fastställandet av gränserna för det område som skall inlösas, om hur man bör förfara med byggnader och anordningar eller trädbestånd och annan växtlighet på det område som skall inlösas eller eljest om vad som skall inlösas, avgör imösningskommissionen frågan.

Vid förrättningen skall nödvändig rågång verkställas. Om det under förrättningen för bestämmande av objektet för inlösningen är behövligt att utföra tomtmätning eller mätning av allmänt område, skall byggnadsnämnden på framställning av förrättningsingenjören bestämma att en sådan förrättning skall verkställas. När äganderätten till en del av en fastighet inlöses, skall varken andelstal eller mantal fastställas för denna del.

26 §

Mister någon till följd av inlösen rätten att hålla enskild väg och måste vägen för den skull ledas över annans fastighet eller område eller har inlösen eljest till följd att färdled avbryts, skall härav föranledda frågor regleras vid inlösningsförrättningen med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är stadgat i lagen om enskilda vägar (358/62).

49 §

När fastighet inlöses helt och hållet, skall härför utgående ersättning för föremål i ett för allt bestämmas att deponeras.

Vad som är stadgat i 1 mom. skall tillämpas på ovan i 46 § 1 mom. 1 punkten avsedd ersättningspost, när rättighet förvärvas till del av fastighet eller sådan annan egendom inlöses som på grund av inteckning eller enligt stadgandena om panträtt för ogulden köpeskilling häftar för fordran eller för rätt att uppbära viss avkomst i pengar eller varor, och ägaren inte visar att rättsinnehavarna har samtyckt till att ersättningen får betalas till honom, eller inlösningskommissionen prövar att återstoden av egendomen inte klart förmår svara för de rättigheter som belastar den.


52 §

Sökande skall betala ersättning i ett för allt eller, om förskottsersättning har erlagts, betala återstoden av ersättningen inom tre månader, räknat från den tidpunkt då inlösningsbeslutet avkunnades, genom att utbetala ersättningen till ersättningstagaren eller till en av denne angiven penninginrättning eller, om ersättningen har bestämts att deponeras, till överexekutor på den ort där fastigheten är belägen.

Har sökanden anfört besvär över inlösningsbeslutet, får den omtvistade delen av ersättningen deponeras hos överexekutor på den ort där fastigheten är belägen. Angående rätt att betala ersättning genom deponering gäller därjämte vad som är stadgat i lagen om nedsättande i förvar av penningar, värdepapper eller handungar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/31, deponeringslagen). Om lyftande av deponerad ersättning stadgas i 70 §.


53 §

Då förvärv av äganderätt till fastighet eller område som skall inlösas eller uppkomsten av andra till avslutande av inlösningen hörande rättsverkningar är av vikt för förverkligandet av syftet med inlösningen och då besvär över inlösningsbeslut gäller endast ersättningar eller kostnader eller eljest sådan omständighet som inte inverkar på bestämmandet av föremålet för inlösningen eller på anteckningar som eljest skall göras i jordregistret eller tomtboken, kan behövliga registeranteckningar om förrättningen göras på anhållan av den som ansökt om inlösen, även om inlösningsbeslutet inte till alla delar vunnit laga kraft, under förutsättning att den av inlösningskommissionen fastställda inlösningsersättningen vederbörligen betalts. Gäller besvär som utgör hinder för registrering endast vissa av de fastigheter som hör till förrättningen, kan registeranteckningarna rörande de övriga fastigheterna göras utan inväntande av att inlösningsbeslutet skall vinna laga kraft. Registreringsmyndigheten skall anmäla anhållan om registrering till jorddomstolen, som kan förbjuda registreringen till dess. den vid granskning godkänt förrättningen.

59 §

Vid inlösningar, för vilka inlösningstillstånd inte behövs, avgörs frågan om rätt till förhandsbesittningstagande på sökandens yrkande av inlösningskommissionen genom särskilt beslut, som meddelas vid inlösningsförrättningen.

63

Sökanden får rätt att taga egendomen i sin besittning, när tillträdessynen förklarats avslutad och den förskottsersättning som tillkommer vederbörande har betalts. Har besittningstagandet i 57 § 2 mom. avsedd följd, skall vad som i nämnda lagrum är stadgat ha motsvarande tillämpning.

73 §

Har sökanden avstått från inlösen eller har inlösningstillstånd upphävts dier i 40 § 3 mom. avsedd överenskommelse ingåtts, avskrivs inlösningen. Fastighet eller område som överlåtits kan likväl på begäran av sökanden, trots att inlösningen avskrivits, vid inlösningsförrättningen bildas till en inlösningsenhet för anteckning i registret förutsatt att fastigheten eller området inte belastas av inteckning eller panträtt samt att detta kan ske utan att oklarhet uppstår i fastighetsregistersystemet.

77 §

När inlösningstillstånd eller, då sådant inte behövs, förrättningsförordnande utfärdats, skall föremålet för inlösningen meddelas vederbörande domare, som skall göra erforderlig anteckning i inteckningsregistret.


81 §

Sökanden skall betala de kostnader som föranleds av ovan i 68 § 1 mom. avsett tillkännagivande om deponerad ersättning.

87 §

I statsrådets eller länsstyrelses eller i 5 § 1 mom. avsedd annan förvaltningsmyndighets beslut om beviljande av tillstånd till förhandsbesittningstagande får ändring inte sökas genom besvär.

89 §

Beträffande rågång vid inlösningsförrättning får ändring inte sökas särskilt.


91 §

I jorddomstols utslag kan ändring sökas hos högsta domstolen genom besvär, om högsta domstolen med stöd av 30 kap. 3 § rättegångsbalken beviljar besvärstillstånd. Jorddomstolens utslag verkställs på det sätt som är stadgat om verkställighet av laga kraft vunnen dom. På grundvalen av utslaget görs erforderliga anteckningar om inlösen i jordregistret eller tomtboken. Högsta domstolen kan likväl före ärendets slutliga avgörande bestämma att utslaget tills vidare inte skall verkställas eller att verkställigheten tills vidare inte skall fortgå.

Om meddelande av besvärsundervisning, förfarandet vid sökande av ändring och behandlingen av besvärsärenden gäller vad som är stadgat i lagen om skifte. Missnöje behöver likväl inte anmälas särskilt. Efter besvärstidens utgång skall lantmäterikontoret utan att inhämta de med utslaget nöjda sakägarnas förklaringar och förrättningsingenjörens utlåtande tillsända högsta domstolen besvärshandlingarna och vid behov även jorddomstolens handlingar i målet.

Har högsta domstolen beviljat besvärstillstånd, skall sakägarna på högsta domstolens förordnande höras i den ordning som är stadgad i lagen om skifte.

Vad som i 1 mom. är stadgat gäller på motsvarande sätt även sökande av ändring i jordrättsdomares beslut i ärende som denne ensam avgjort. Ändring får likväl inte sökas i jordrättsdomares beslut angående jäv för förrättningsman. Om förfarandet vid sökande av ändring gäller på motsvarande sätt vad som i lagen om skifte är stadgat om besvär över jordrättsdomares beslut.

95 §

För obetald inlösningsersättning skall bestämmas en ränta av sex procent, räknat från den dag då sökanden har fått rätt till besittningstagande av det område som skall inlösas.


97 §

Förekommer i de i 1 mom. avsedda fallen meningsskiljaktighet om inlösnings- eller ersättningsskyldighet föreligger, skall förordnande för vidtagande av åtgärd sökas hos länsrätten. I annat fall ges förordnande av lantmäterikontoret. Innan förordnande ges skall lantmäterikontoret höra den inlösnings- eller ersättningsskyldige, såvida inte till ansökan fogats utredning om att denne medger att inlösnings- eller ersättningsskyldighet föreligger.

När det är fråga om inlösen av tomtdel, beslutar inlösningskommissionen vem som rätten till inlösen tillkommer. Sakägare som inte har ansökt om verkställande av inlösen har rätt att framställa sitt inlösningsyrkande på det sätt som är stadgat i 19 §. När tomtdel inlöses, skall 31 § inte tillämpas. Gäller besvär över inlösningsbeslut lösningsrätt beträffande tomtdel, är sökanden inte skyldig att betala inlösningsersättning förrän beslutet om lösningsrätt vunnit laga kraft, ej heller är sökanden berättigad att taga den inlösta tomtdelen i besittning förrän inlösningen är slutförd.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1983.

Denna lag tillämpas även i fråga om inlösningsförrättningar som är anhängiga då lagen träder i kraft och vilkas slutsammanträden inte hållits före lagens ikraftträdande. Därjämte tillämpas 53 § 2 mom. på inlösningsförrättningar vilkas slutsammanträden hållits före lagens ikraftträdande, men i fråga om vilka de av förrättningen påkallade registeranteckningarna ännu inte gjorts.

Ändring i jorddomstols utslag eller jordrättsdomares beslut som meddelats före lagens ikraftträdande söks med iakttagande av tidigare gällande lag.

Regeringens proposition 19/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 17/82
Stora utsk. bet. 186/82

Helsingfors den 30 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.