Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1103/1982

Given i Helsingfors den 30 december 1982

Lag om investeringsreserveringar inom lantbruket

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I denna lag stadgas om investeringsreserveringar inom lantbruket vilken sådan skattskyldig som idkar gårdsbruk kan göra i sina skattedeklarationer för skatteåren 1983―1987.

2 §

Investeringsreserveringen är högst 20 procent av nettoinkomsten av lantbruket, beräknad innan investeringsreserveringen avdragits, likväl så att den ej överstiger 20 000 mark. Då investeringsreserveringen räknas ut lämnas den del som överskjuter hela tusental mark utan avseende. Såvida de avdragbara anskaffnings- och grundförbättringsutgifter som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67) har avdragits till mindre belopp än det högsta belopp som har räknats ut enligt 8 § 4 mom., 9 § 2 mom. och 10 § 3 mom. i nämnda lag, skall skillnaden avdragas från nettoinkomsten av lantbruket då det tillåtna beloppet av investermgsreserveringen räknas ut. Investeringsreservering får inte göras, om dess högsta belopp vore mindre än 8 000 mark, ej heller eljest till mindre belopp än 8 000 mark.

Investeringsreservering får inte göras för sådana skatteår under vilka tidigare gjorda investeringsreserveringar utnyttjas eller räknas såsom inkomst på det sätt som stadgas i 9 §.

Investeringsreserveringen avdrages från nettoinkomsten av lantbruket vid stats- och kommunalbeskattningen.

3 §

Skattskyldig som här gjort investeringsreservering skall göra en deposition (investeringsdeposition) hos en penninginrättning på ett särskilt, enbart för detta ändamål öppnat konto (investeringskonto).

4 §

Investeringsdepositionen utgör 50 procent av investeringsreserveringens belopp.

Investeringsdepositionen skall göras senast den 1 mars året efter skatteåret.

5 §

På investeringsdeposition betalar penninginrättningen en årlig ränta av samma storlek som den ränta pennmginrättningen betalar på konton med tidsbundna depositioner för en lika lång tid.

Ränta som har betalts på investeringsdeposition anses inte såsom skattepliktig inkomst vid stats- och kommunalbeskattningen, ej heller betraktas investeringsdeposition såsom skattepliktig tillgång vid förmögenhetsbeskattningen.

6 §

Investeringsreservering skall utnyttjas senast under det fjärde skatteåret efter utgången av det skatteår till vilket den skattedeklaration, vari investeringsreserveringen har gjorts, hänför sig. En investeringsreservering som har gjorts vid en tidigare tidpunkt skall utnyttjas före en som har gjorts senare.

7 §

Investeringsreservering får utnyttjas till att täcka utgifterna för anskaffning och grundförbättring vid följande slag av investeringar inom lantbruket:

1) sådana maskiner, redskap och anordningar som avses i 8 § 2 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk;

2) sådana byggnader och konstruktioner som avses i 9 § inkomstskattelagen för gårdsbruk; samt

3) täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter som avses i 10 § 1 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Utgifter för anskaffning och grundförbättring av ovan avsedda nyttigheter får inte avdragas till den del som de motsvarar den utnyttjade reserveringen.

8 §

Skattskyldig skall i samband med sin skattedeklaration lämna utredning om storleken av gjord eller utnyttjad investeringsreservering, om investeringsdeposition och om det objekt som investeringsreserveringen har utnyttjats för.

9 §

Har skattskyldig inte inom den tid som är stadgad i 6 § utnyttjat av honom gjord investeringsreservering, räknas det outnyttjade beloppet av investeringsreserveringen, höjt med 30 procent, såsom skattepliktig lantbruksinkomst för den skattskyldige för det skatteår under vilket investeringsreserveringen senast borde ha utnyttjats. Har en investeringsdeposition, som motsvarar beloppet av en gjord investeringsreservering, lyfts trots att investeringsreserveringen inte har utnyttjats i överenstämmelse med 7 §, räknas investeringsreserveringens belopp, höjt med 30 procent, såsom skattepliktig inkomst för det år då investeringsdepositionen har lyfts. I fråga om skattskyldig som har upphört att idka lantbruk räknas outnyttjade investeringsreserveringar, likaså höjda med 30 procent, såsom skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket den skattskyldige konstateras ha upphört med lantbruket. Reservering räknas dock inte såsom inkomst med anledning av skattskyldigs död, såvida hans oskiftade dödsbo fortsätter att idka lantbruk.

10 §

Investeringsdeposition vilken motsvarar antingen en investeringsreservering, som har utnyttjats eller räknats såsom skattepliktig inkomst, eller en del av en sådan reservering får lyftas tidigast vid ingången av det år under vilket investeringsreserveringen utnyttjas eller till vilket den hänförs såsom inkomst, dock inte tidigare än efter förloppet av sex månader, räknat från den tidpunkt då investeringsdepositionen gjordes.

Angående gjord och lyft investeringsdeposition skall penninginrättningen sända en kontrollanmälan till skattebyrån på den skattskyldiges hemort.

11 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Lagen tillämpas vid beskattningarna för skatteåren 1983―1991.

Regeringens proposition 237/82
Statsutsk. bet. 90/82
Stora utsk. bet. 215/82

Helsingfors den 30 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.