1084/1982

Given i Helsingfors den 30 december 1982

Lag angående ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77) 6 §, 8 § 3 mom. 4 punkten samt 4 och 5 mom., 12 § 1 och 3 mom., samt 13 och 15 a §§,

av dessa lagrum 6 §, 8 § 5 mom., 12 § 1 och 3 mom. och 15 a § sådana de lyder i lag av den 5 februari 1982 (106/82), 8 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 23 juli 1982 (575/82) och 13 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 5 februari 1982, som följer:

6 §

Om frontmän eller hans maka eller kvinna som deltagit i fronttjänst eller hennes make har ett barn under 16 år som lever i samma hushåll som han eller hon, eller om frontmän eller hans maka eller kvinna som deltagit i fronttjänst eller hennes make, som lever i samma hushåll, på annat sätt drar försorg om barnets utkomst, beräknas frontmannapensionen så, att de fulla beloppen för frontmannapension i enlighet med 2 § och 4 § 3 mom. höjs med 636 mark för varje i denna paragraf avsett barn. När gemensam frontmannapension bestäms, höjs frontmannapensionen enligt 4 § 4 mom. med 1 272 mark för varje i denna paragraf avsett barn.

Såsom i 1 mom. avsett barn betraktas även sådant barn utom äktenskapet gentemot vilket underhållsplikten fastställts genom domstolsutslag eller vederbörligt avtal. Detsamma gäller fosterbarn till frontmän eller kvinna som deltagit i fronttjänst då han eller hans maka eller hon och hennes make, förutsatt att makarna bor i samma hushåll, drar försorg om barnets utkomst.

8 §

Såsom årsinkomst räknas inte:


4) socialhjälp;


Om frontmarmapensionstagares make inte får folkpension eller frontmannapension, räknas av makens arbetsinkomst endast den del som överstiger 12 040 mark såsom årsinkomst.

Såsom arbetsinkomst betraktas löneinkomst samt den del av inkomst av affärs- och yrkesverksamhet eller gårdsbruk eller annan förvärvsverksamhet som är att anse såsom skälig ersättning för arbete i ovan avsedd förvärvsverksamhet. Såsom arbetsinkomst anses även dagpenning som betalas på grund av invaliditet eller härmed jämförbar ersättning för förlorad inkomst samt arbetslöshetsersättning enligt lagen om sysselsättning och dagunderstöd enligt lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor.


12 §

Har de på frontmannapension inverkande inkomsterna stigit med minst det i 32 a § 1 mom. folkpensionslagen nämnda markbeloppet jämfört med den inkomst enligt vilken frontmannapensionen fastställts, skall frontmannapensionens belopp i motsvarande mån rättas eller frontmannapensionen indragas. Frontmannapensionens belopp rättas även på pensionstagarens ansökan, om de inkomster som påverkar frontmannapensionen har undergått en förändring som verkar höjande på frontmannapensionen. Har pensionsanstalten kännedom om förutsättningar för höjning av frontmannapensionen, kan höjningen beviljas även utan ansökan.


Förändras frontmannapensionstagares familjeförhållanden eller beviljas maken folkpension eller frontmannapension eller indrages denna, skall frontmannapensionens belopp i motsvarande mån rättas eller frontmannapensionen indragas. Härvid tillämpas likväl vad som är stadgat i 1 och 2 mom.

13 §

Frontmannapension kan antingen för viss tid eller varaktigt förvägras eller minskas, om frontmannen eller hans maka eller kvinna som deltagit i fronttjänst eller hennes make skänkt bort egendom eller på annat sätt försvagat sin ekonomiska ställning till den grad att det inverkat på hans eller hennes rätt att erhålla frontmannapension eller väsentligt påverkat pensionens belopp. Så förfars endast i det fall att frontmän eller kvinna som deltagit i fronttjänst vetat eller hade bort veta att åtgärden kan inverka på frontmannapensionen. Detsamma gäller frontmän eller kvinna som deltagit i fronttjänst, vilka i ansökan eller anmälan om fastställande av frontmannapension uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter om inkomst eller förmögenhet som inverkar på pensionen och som av denna orsak uppburit pension utan grund eller till ett för stort belopp.

Konstateras det senare att laga kraft vunnet beslut genom vilket frontmannapension med stöd av 1 mom. förvägrats eller minskats är oskäligt, kan pensionsanstalten rätta beslutet.

15 a §

På socialförsäkringskommission ankommer, utöver vad som är stadgat om dess åligganden i 67 § folkpensionslagen, att fastställa de inkomster som påverkar frontmannapensionen, dock inte i 26 § 1 mom. folkpensicnslagen nämnda eller andra därmed jämförbara förmåner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 så att 8 § 3 mom. 4 punkten tillämpas på frontmannapension som börjat den 1 januari 1983 eller senare.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalas i oktober 1976 har beräknats.

Regeringens proposition 232/82
Socialutsk. bet. 32/82
Stora utsk. bet. 226/82

Helsingfors den 30 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.