1065/1982

Given i Helsingfors den 30 december 1982

Lag angående ändring av 5 och 16 §§ lagen om lönegaranti

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 2 mom. och 16 § 1 mom. lagen den 10 augusti 1973 om lönegaranti (649/73) som följer:

5 §

Arbetsgivaren är skyldig att på fordringen betala sexton procents årlig ränta från det fordringen övergick till staten.

16 §

Den i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (125/34) avsedda centralkassan för arbetslöshetskassorna skall årligen i efterskott ersätta staten för skillnaden mellan de belopp som betalts till arbetstagarna enligt lönegarantin och de hos arbetsgivarna enligt 5 § 1 mom. uppburna kapitalbeloppen. Från denna skillnad skall likväl avdragas vad som enligt lönegarantin betalts trots i 4 § 2 mom. avsedd försummelse från arbetstagarens sida samt de belopp som enligt 6 § 2 mom. inte har uppburits hos arbetsgivarna. Från skillnaden skall även avdragas de belopp som vid förfarande som avses i 9 § eller i fall som avses i 14 eller 15 § konstaterats ha blivit betalda utan grund.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Lagens 5 § 2 mom. tillämpas på de beslut om betalning enligt lönegarantin som utfärdas efter det lagen trätt i kraft. Lagens 16 § 1 mom. tillämpas första gången på den ersättning som centralkassan för arbetslöshetskassorna skall betala för år 1983.

Regeringens proposition 246/82
Andra lagutsk. bet. 16/82
Stora utsk. bet. 245/82

Helsingfors den 30 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Jouko Kajanoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.