985/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Förordning angående ändring av 5 § förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/62) 5 § 1 och 2 mom., sådant det sistnämnda mom. lyder i förordning av den 20 december 1968 (693/68) som följer:

5 §

Pensionsskyddscentralen skall på framställning av arbetspensionskassa fastställa arbetsnomenklatur för det arbetsområde, som hör till pensionskassans krets, och årligen för varje arbetsbeteckning den medellön, som motsvarar de i sådant arbete under det föregående kalenderåret i medeltal erlagda, enligt de i 6 § pensionslagen angivna grunderna bestämda lönerna per tidsenhet.

För försäkrad registreras för varje försäkringsår beteckningen på det arbete han utfört. Har han utfört arbete av olika slag, registreras den beteckning, som motsvarar det arbete, för vilket han erhållit den största arbetsförtjänsten. Såsom den försäkrades i 5 § 6 mom. pensionslagen avsedda, per tidsenhet beräknade lön anses den jämlikt 1 mom. fastställda medellönen under den arbetsbeteckning, som under det sista försäkringsåret och året därförinnan registerats för honom. Är den arbetsbeteckning, som registreras för honom olika under dessa år, beräknas lönen till medelvärdet av de senast fastställda medellönerna under vardera beteckningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.