983/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Lag angående ändring av 22 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 22 § 7 mom., sådant det lyder i lag av den 20 september 1974 (751/74), samt

fogas till 22 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 7 juli 1970 och den 29 juli 1976 (469/70 och 661/76) samt nämnda lag av den 20 september 1974, ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom., det ändrade 7 mom. och de nuvarande 8, 9 och 10 mom. blir 7, 8, 9, 10 och 11 mom., som följer:

22 §

Utan hinder av vad som är stadgat i 6 § 1 mom. och denna paragrafs 5 mom. utgör beloppet av ålderspension och full invalidpension för lantbruksföretagare som är född före den 1 maj 1930, om såsom till pension berättigande skall beaktas tiden från den 1 januari 1970 till dess lantbruksföretagaren fyller 65 år, 38 procent av den pensionsgrundande arbetsinkomsten, såvida pensionsfallet inträffat den 1 januari 1983 eller senare.


Vad som är stadgat i 5 och 6 mom. gäller även den som beviljats i 11 § 2 och 3 mom. avsedd frivillig försäkring.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Pensionsfallet anses ha inträffat när lantbruksföretagaren uppnått den ålder som berättigar till pension, när lantbruksföretagaren blivit arbetsoförmögen till den grad att han är berättigad till pension, när det första av arbetskraftsmyndighet utfärdade intyget som berättigar lantbruksföretagaren till arbetslöshetspension har utfärdats, när brukningsenhet överlåtits för erhållande av generationsväxlingspenpension eller när i 6 g § lagen om pension for lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut, då generationsväxlingspension grundar sig på nämnda paragraf, har utfärdats eller när familjepensions förmånslåtare har avlidit. Såsom nytt pensionsfall anses härvid dock inte arbetslöshetspensions övergång i invalidpension, pensions övergång i generationsväxlingspension eller pensions övergång i ålderspension, inte heller uppkomsten av rätt till familjepension efter pensionstagare.

Regeringens proposition 213/82
Socialutsk. bet. 27/82
Stora utsk. bet. 188/82

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.