982/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Lag angående ändring av 5 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) 5 § 2, 4 och 6 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 mom. i lag av den 28 juli 1978 (594/78), 4 mom. i lag av den 29 december 1972 (935/72) och 6 mom. i lag av den 10 april 1981 (258/81). samt

fogas till 5 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 29 december 1972, dep 28 juli 1978 och den 10 april 1981, ett nytt 2 mom., varvid de ändrade 2, 4 och 6 mom. blir 3, 5 och 7 mom. och de nuvarande 3, 5 och 7 mom. blir 4, 6 och 8 mom., som följer:

5 §

Utan hinder av vad som är stadgat i 1 mom. höjs pensionen genom multiplikation av den med det tal som erhålls då talet 304 divideras med det antal månader som ingår i tiden mellan den 1 juli 1962 och utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 65 år, om arbetstagaren är född före den 1 november 1922 och pensionsfallet inträffat den 1 januari 1983 eller senare.

Invalidpension beviljas antingen som full pension eller som delpension. Den fulla invalidpensionens storlek fastställs enligt 1 eller 2 mom. Blir arbetstagare arbetsoförmögen efter det kalenderår under vilket han fyllt 63 år, räknas full invalidpension såsom i 1 och 2 mom. stadgats om ålderspension. Full invalidpension beviljas arbetstagare vars arbetsförmåga uppskattad i enlighet med 4 § 2 mom., är nedsatt med minst tre femtedelar åtminstone under ett år. I annat fall beviljas invalidpensionen som delpension och dess belopp utgör hälften av full pension. Är arbetstagaren likväl född före den 1 januari 1927, betalas delpensionen enligt följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpension i procent av full pension
1919 eller tidigare 66
1920 64
1921 62
1922 60
1923 58
1924 56
1925 54
1926 52

Beviljas familjepension efter förmånslåtare som vid sin död inte erhöll pension, anses vid tillämpningen av 4 mom. samt 7 § 1 mom. och 9 § 1 mom. 2 punkten dödsdagen som den dag då förmånslåtaren ådrog sig sjukdom, lyte eller skada, såvida inte förmånstagare innat visar.


Har i 8 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsett annat arbets- eller tjänsteförhållande än sådant varom stadgas i denna lag eller annan än däri avsedd företagarverksamhet fortgått under sådant kalenderår, eller i nämnda moment avsedd pension under minst tre på varandra följande sådana kalenderår, varunder arbetstagaren i arbete som avses i denna lag har förtjänat minst 800 mark, sammanräknas för bestämmande av samordningsgrunden den i arbete som avses i denna lag uppburna lönen med motsvarande pensionsgrundande lön eller arbetsinkomst eller pension enligt annan ovan i detta moment avsedd lag, på det sätt som stadgas i 8 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare. Härvid används såsom lön som erhållits i arbete som avses i denna lag genomsnittet per månad av de under ifrågavarande parallella kalenderår i dylikt arbete uppburna faktiska lönerna. Vad som ovan är stadgat utgör ej hinder för användande av en i 6 mom. avsedd medellön såsom samordningsgrund, om detta leder till ett förmånligare resultat för arbetstagaren.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Pensionsfallet anses ha inträffat när arbetstagaren uppnått den ålder som berättigar till pension, när arbetstagaren blivit arbetsoförmögen till den grad att han är berättigad till pension, när det första av arbetskraftsmyndighet utfärdade intyget som berättigar arbetstagaren till arbetslöshetspension har utfärdats eller när familjepensions förmånslåtare har avlidit. Såsom nytt pensionsfall anses härvid dock inte arbetslöshetspensions övergång i invalidpensiön eller pensions övergång i ålderspension, inte heller uppkomsten av rätt till familjepension efter pensionstagare.

Det i 5 § 7 mom. stadgade markbeloppet motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1962.

Regeringens proposition 213/82
Socialutsk. bet. 27/82
Stora utsk. bet. 188/82

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.