972/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Förordning angående ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/70) 90 § 10 punkten, 102 § 1 mom., 103 § 3 punkten och 129 § samt

fogas till 90 § en ny 2 a punkt som följer:

90 §

På församlingsfullmäktige ankommer:


2 a) att godkänna stadgarna för skatteutjämningsfonden och underställa dem kyrkostyrelsen för fastställelse;


10) att fastställa församlingen inkomst- och utgiftsstat och uttaxeringen per skattöre;


102 §

I varje församling håller församlingsfullmäktige årligen tre ordinarie sammanträden, det första före den 1 juni, det andra före den 1 oktober och det tredje före den 15 november. Fullmäktige sammanträder även på annan tid på ordförandens kallelse, så ofta han finner det vara av behovet påkallat eller då minst en fjärdedel av fullmäktiges medlemmar anhåller därom.


103 §

Vid församlingsfullmäktiges i 102 § nämnda tre sammanträden skall följande ärenden handläggas:


vid det tredje fastställs församlingens inkomst- och utgiftsstat och uttaxeringen per skattöre för följande år samt väljs medlemmar i församlingsrådet i stället för dem som är i tur att avgå samt revisorer och andra förtroendevalda för följande år, vilkas uppdrag upphör vid årets slut.

129 §

Kan de utgifter, som har upptagits i inkomst- och utgiftsstaten, inte skäligen betalas med skatt, som hopbringas på grundvalen av kommunalbeskattningen, eller med församlingsfondens övriga årliga inkomster eller med skatteutjämningsfondens disponibla medel, kan församlingen upptaga lån, om detta annars anses ändamålsenligt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.